Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui, kad pastatas ar patalpa būtų priskirtas šeimos turtui? Kas gali pateikti prašymą ir kokia šios paslaugos kaina?

Civilinio kodekso 3.84 straipsnyje apibrėžtos turto priskyrimo šeimos turtui nuostatos. Šeimos turtui gali būti priskiriamas vieno iš sutuoktinių turtas, kuris yra naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti.  

Vienas iš sutuoktinių, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žymą dėl pastato ar patalpos (buto) priskyrimo šeimos turtui, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi pateikti laisvos rašytinės formos prašymą, kuriame nurodoma, kad šeima nuolat gyvena atitinkamame gyvenamajame name ar bute, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatai) 90 punkte.

Tuo atveju, kai vadovaujantis Gyventojų registro duomenimis neįmanoma nustatyti atitinkamų faktų atsiradimo / pasibaigimo / pasikeitimo, kartu su prašymu reikia pateikti santuokos liudijimo originalą.

Prašymą gali pateikti ir įgaliotas asmuo kartu su išvardintais dokumentais pateikdamas įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą šių veiksmų atlikimui.

Jeigu nekilnojamajam daiktui Nekilnojamojo turto registre įregistruota hipoteka, kartu su nurodytais dokumentais reikia pateikti ir kreditoriaus sutikimą įkeistam nekilnojamajam daiktui įregistruoti žymą dėl pastato ar patalpos priskyrimo šeimos turtui.

Prašymą galima pateikti asmeniškai, paštu, ar nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.

Jeigu prašymas paduodamas Registrų centro teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.
 

Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiami tik dokumentų originalai arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtinti jų nuorašai. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte. Norėdami pateikti laisvos formos prašymą elektroniniu būdu, elektroniniu parašu pasirašytą prašymą ir dokumentus (jeigu reikia) reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.

Juridiniai faktai (žymos) įregistruojami per 5 darbo dienas.  Atlyginimo dydis už juridinio fakto, susijusio su nekilnojamuoju daiktu, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre yra 2,90 EUR. Asmenų pageidavimu juridiniai faktai gali būti įregistruojami ir skubos tvarka. Tokiu atveju už įregistravimą mokami tokio dydžio atlyginimo už juridinių faktų registravimą priedai:

  • per 3 darbo dienas – 30 procentų nustatyto atlyginimo; 
  • per 2 darbo dienas – 50 procentų nustatyto atlyginimo;
  • per 1 darbo dieną – 100 procentų nustatyto atlyginimo.
Atlyginimas už registravimo paslaugas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 04 23 nutarimu Nr. 365 "Dėl atlyginimo už nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymų ir su nekilnojamaisiais daiktais susijusių juridinių faktų, įmonių perleidimo ir nuomos sutarčių registravimą/išregistravimą ir  naudojimąsi nekilnojamojo turto registro duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo". 
Redaguota: 2019-09-13 10:04
Į viršų