Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galiu sužinoti sklypo ar statinio plotą, paskirtį, savininką ir kitus Nekilnojamojo turto registre įregistruotus duomenis?

Aktualūs Nekilnojamojo turto registre įregistruoti duomenys apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, daiktinių teisių suvaržymus, kitus juridinius faktus ir žymas, padarytas Registre, taip pat su šiais suvaržymais, juridiniais faktais ir žymomis susijusių asmenų duomenys yra teikiama išduodant Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašus, kurie yra vienintelė oficiali informacija, įrodanti nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių į jį, šių teisių suvaržymų bei juridinių faktų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre faktą. 
Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka. Registre tvarkomi asmens duomenys, Registrui pateiktų dokumentų kopijos ir Registro informacija teikiami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
Prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. Jei duomenų gavėjas prašo pateikti Registro duomenis apie kitų asmenų turtą siekdamas teisėto intereso, prašyme turi pagrįsti asmens duomenų teisėtą tvarkymą, nurodydamas, kodėl jo, duomenų gavėjo, teisėtas interesas yra viršesnis už duomenų subjekto, kurio asmens duomenys yra Registre, teises ir laisves. Prašyme nurodant Nekilnojamojo turto registro duomenų naudojimo tikslą turi būti nurodytas trumpas konkrečių faktinių aplinkybių, kuriomis grindžiamas duomenų ir dokumentų gavimo tikslas, aprašymas, duomenų gavimo teisinis pagrindas – konkrečios teisės normos, kuriomis grindžiamas prašymas, prašomų pateikti duomenų apimtis ir kaip prašomi duomenys susiję su siekiamu tikslu.
Prašymą dėl duomenų gavimo iš Nekilnojamojo turto registro galite pateikti vienu iš šių būdų:
  • prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – Nekilnojamojo turto registro išrašas pagal nurodytą turto adresą; 
  • siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;
 
 
Redaguota: 2024-03-06 10:43
Į viršų