Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra butų (patalpų) suformavimo sujungiant procedūra, įregistravimo tvarka ir įkainiai?

Informuojame, kad naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai (jei norite sujungti nuosavybės teise įgytas patalpas, butus) nustatyti Statybos techninio regklamento STR 1.07.03:2017 "Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka" IX skyriuje.

Įvykdžius nustatytus reikalavimus, atliekami suformuoto buto (patalpų) kadastriniai matavimai, kuriuos atlieka matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje. 

Suformuoto naujo nekilnojamojo turto kadastro objekto ir nuosavybės teisių į jį įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti buto (patalpų) kadastro duomenų bylą ir savivaldybės administracijos išduotą pažymą apie naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2.4. punkte.

Kartu su aukščiau nurodytais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą bendraturčių susitarimą dėl kiekvieno savininko dalies nustatymo sujungimo būdu suformuotame bute (patalpoje), kai sujungiami butai (patalpos) nuosavybės teise priklauso ne vienam asmeniui.Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau — Nuostatai) nustato prašymų įregistruoti nekilnojamojo daikto duomenis padavimo  tvarką. Nuostatų 25 punkte nurodyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia jį įgijęs asmuo  pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.


Nuostatų 35 punkte  nurodyta, kad prašymas įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir daiktines teises į jį, ar pakeisti registro duomenis gali būti pateikiamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir kartu pateikti įstatymų nustatyti dokumentai.
Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui pateikiamas  tik dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

Atlyginimą už atliktus kadastrinių matavimų darbus paprastai nustato vykdytojas, atsižvelgdamas į išvardytus faktorius ir nuvykęs į vietą bei apžiūrėjęs nekilnojamąjį daiktą. Šį atlyginimą vykdytojui suderinus su užsakovu, pasirašoma sutartis dėl kadastrinių matavimų atlikimo. Šioje sutartyje nurodomas darbų dydis, atlikimo terminas ir kaina, aptariamos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos ar parengto žemės sklypo plano kadastro tvarkytojo išankstinės patikros atlikimo (neatlikimo) sąlygos ir pasekmės. 


 

 

Redaguota: 2021-11-09 09:03
Į viršų