Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema (JADIS)

Kaip pateikti duomenis Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS) apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius?

Duomenys apie kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius Juridinių asmenų registre (JAR) neregistruojami, jie teikiami į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS).

Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 61 straipsnis nustato, kad duomenys apie kooperatinės bendrovės narius JADIS tvarkytojui pateikiami Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo kooperatinės bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos, o pasikeitus kooperatinės bendrovės nariams ar jų duomenims, – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo šių pasikeitimų dienos.
Į JADIS turi būti teikiami kiekvieno nario duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė), asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės narius data, aktualus nario pajaus dydis (kai įnašas yra piniginis) ir aktuali (ar) vertė (kai įnašas yra nepiniginis).
 
Duomenų teikėjai duomenis apie kooperatinės bendrovės narius gali pateikti JADIS tvarkytojui tik elektronine forma per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, o šių duomenų pagrindu suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Duomenys į JADIS teikiami neatlygintinai.
Duomenis į JADIS gali teikti vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Duomenų teikimui į JADIS šiuo metu galima naudotis:
- Registrų centro išduotu kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- mobiliojo ryšio operatorių - Bitė, Telia, Tele2 ir Teledema išduotu kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu;
- Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota  asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatai.

Norint sudaryti galimybę kitam asmeniui teikti duomenis į JADIS, jam turi būti išduotas atskiras nustatytos formos įgaliojimas, nepriklausomai nuo to, ar asmuo jau turi įgaliojimą teikti finansines ataskaitas ir (arba) elektroniniu būdu pasirašyti ir teikti dokumentus Juridinių asmenų registrui.

Teikiant dalyvių sąrašą į JADIS, duomenų teikėjas kvalifikuotu elektroniniu parašu turi prisijungti prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos ir, pasirinkęs atitinkamą rolę (priklausomai nuo to, kas teikia duomenis), turi pasirinkti skiltį Juridinių asmenų registras. Tuomet kairėje savitarnos lango pusėje esančiame meniu reikia spustelėti nuorodas: Juridinių asmenų dalyviai (JADIS) > Dalyvių sąrašo teikimas. Užpildžius privalomus laukus bei suvedus visus duomenis apie narius, suformuojamas dalyvių sąrašas, kuris pasirašomas duomenis teikiančio asmens kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu ir pateikiamas spustelėjus mygtuką Pateikti. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad klaidų JADIS sistemoje negali taisyti nei duomenų teikėjas, nei sistemos administratorius, todėl reikia kruopščiai peržiūrėti savitarnos sistemoje suformuotą sąrašą ir tik įsitikinus, kad jame nėra klaidų, pasirinkti funkciją Pateikti.

Detalesnę informaciją rasite Vartotojo vadove duomenų teikimui į Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą. Teikiant kooperatinės bendrovės dalyvių sąrašą į JADIS pirmą kartą, teikiami aktualūs duomenys, t. y. pateikiami duomenys tik apie tuos narius, kurie jais yra duomenų teikimo dieną. Kooperatinėje bendrovėje turi būti ne mažiau kaip 5 nariai.
 
Atkreipiame dėmesį, kad Kooperatinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos kredito unijos, kurios yra įsteigtos ir savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Kredito unijų įstatymu, Finansų įstaigų įstatymu JADIS tvarkytojui duomenų apie savo narius neteikia.
 
Redaguota: 2022-02-08 13:02
Į viršų