Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint išregistruoti priklausinio statusą? Kiek laiko tai užtrunka?

Nekilnojamojo turto registro įstatymas  reglamentuoja nekilnojamųjų daiktų kaip priklausinių registravimą Nekilnojamojo turto registre. Įstatymo 10 straipsnyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre nekilnojamieji daiktai įregistruojami kaip nekilnojamojo daikto priklausiniai įstatymų nustatytais atvejais arba tų daiktų savininko prašymu. Kai įstatyme nenustatyta kitaip, nekilnojamojo daikto savininkas sprendžia, kokį teisinį statusą suteikti nekilnojamajam daiktui - suformuoti nekilnojamojo turto kadastro nustatyta tvarka kaip atskirą nekilnojamojo turto objektą ir įregistruoti savarankišku (pagrindiniu) daiktu, ar šį daiktą įregistruoti kito – pagrindinio daikto (žemės sklypo, statinio), priklausiniu, jeigu tai leidžia daikto prigimtis. 

Nekilnojamojo turto registro nuostatai nustato prašymų įregistruoti ar pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis padavimo  tvarką. Prašymą pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše pateikia šių teisių turėtojas, įstatymo įgaliota institucija arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu ar išregistravimu. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Prašymas  gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, išskyrus asmeniškai pateikiamus prašymus, laikomas pateiktu, jeigu prašymas užpildytas pagal Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą ir nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas.
Registravimo paslaugų terminus ir įkainius rasite nuorodoje.

 
 
Redaguota: 2015-12-14 08:23
Į viršų