Gyventojų registras

Kaip sužinoti civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoto gimusio vaiko asmens kodą.

Remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nuostatomis draudžiama asmens kodą skelbti viešai. 

Vaiko asmens kodą sužinoti galite tik atsiėmę civilinės metrikacijos skyriuje vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą (nuo 2017-07-01 liudijimai nebeišduodami). Išrašą užsisakyti galite  internetu puslapyje https://mepis.registrucentras.lt. Paspaudę "prisijungti", identifikuokite save elektroninėmis priemonėmis ir pasirinkite paslaugą "Išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, kopiją, nuorašą, pažymą". Pažymime, jog Metrikacijos elektroninių paslaugų sistema (MEPIS) skirta informacinių technologijų priemonėmis priimti ir apdoroti pareiškėjų prašymus.

Taip pat tokius išrašus, pateikus vienkartinį prašymą  išduoda ir VĮ Registrų centras. Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje. Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
Redaguota: 2020-05-05 08:50
Žymos:
Į viršų