Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius veiksmus reikia atlikti norint pakeisti vienbučio gyvenamojo namo paskirtį į dvibutį gyvenamąjį namą, ir kokius dokumentus reikėtų pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti dvibutį gyvenamąjį namą su butais?

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto- pastato kadastro duomenys keičiami ir nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai (butai) įrašomi nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą.
Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, pakeitus gyvenamojo namo paskirtį iš vieno buto pastatai į dviejų butų pastatai, Registrų centro teritoriniam padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta pastato ir naujai suformuotų butų kadastro duomenų bylos, parengtos matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir pastato paskirties pakeitimą  patvirtinantis dokumentas. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta Statybos įstatymo 28 straipsnyje nurodyta savininko(-ų) surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti patvirtinta statinio ekspertizės rangovo ir registruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Pažymėtina, kad naujai suformuotiems butams turi būti suteiktas ir Adresų registre įregistruotas adresas. 

Kartu su išvardintais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendraturčių susitarimas dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, jei gyvenamasis namas nuosavybės teise priklauso ne vienam savininkui. 
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui atitinkamais atvejais, sąrašas.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo  nuostatos ir statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

 


Redaguota: 2023-11-23 10:16
Į viršų