Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti norint Nekilnojamojo turto registre pakeisti statinio kadastro duomenis, atlikus jo rekonstrukciją?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis, atlikus jo rekonstrukciją, Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo) .

Pažymėtina ir tai, kad kartu su aukščiau nurodytais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti statinio bendraturčių susitarimą dėl jiems nuosavybės teise priklausančių aritmetinių dalių pasikeitimo, vienam iš savininkų padidinus nekilnojamąjį daiktą, išskyrus atvejus, kai rekonstruotas statinys nuosavybės teise priklauso vienam savininkui.

Papildoma informacija:
 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti nurodytais atvejais teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Statybos užbaigimo akto rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 

Redaguota: 2022-02-23 13:13
Į viršų