Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti statinyje įrengtą (pakeistą) šildymo sistemą?

Informuojame, jog norint, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys būtų pakeisti (pvz. dėl šildymo sistemos įvedimo, pakeitimo) Nekilnojamojo turto registre, asmuo (savininkas) Registrų centro bet kuriame teritoriniame klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. 
Kartu su prašymu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo turi būti pateikta patikslinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurias rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje ir statytojo surašyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą, jei atlikti tik paprastojo remonto darbai - kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Jei atliekami pastato rekonstravimo ar  kapitalinio remonto darbai,  kartu su prašymu ir patikslinta kadastro duomenų byla turi būti pateiktas atitinkamas statybos užbaigimo dokumentas, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

Atkreipiame dėmesį, kad spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma, jos elektroniniai dokumentai turi būti patalpinti NTR posistemėje "Matininkas". Elektroninių dokumentų (atitinkančių ADOC-V1.0 specifikaciją, įregistruotų IS "Infostatyba")  nekilnojamojo turto registro tvarkytojui taip pat teikti neprivaloma.

Prašymą ir  pridedamus dokumentus galima pateikti šiais būdais:
 
      - asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose ;
      - paštu (prie prašymo turite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
      - elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Prašymas teikiamas paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (pavyzdinę prašymo formą rasite čia) ir laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. Jeigu prašymas pateikiamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą. Informaciją dėl Registrų cento matininkų atliekamų  kadastrinių matavimų rasite čia.


Papildomai informuojame, kad konsultacijas, susijusias su statinių projektavimu, statyba, naudojimu ir visų šių veiklų priežiūra teikia Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai, info@vtpsi.lt, tel. (8 5) 207 3333.

 


 

Redaguota: 2023-11-23 10:51
Į viršų