Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kur reikėtų kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, norint pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (plotą ir kt.) po kadastrinių matavimų Nekilnojamojo turto registre?

Prašymą pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenis galima paduoti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama atnaujinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje; kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.
Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio (patalpos) kadastro duomenų byla ir dokumentai, patvirtinantys statybos teisėtumą, detalizuoti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2. punkte (dokumentus, įregistruotus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, kadastro tvarkytojas gauna pats per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“).

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir  "Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas".
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo) .

Statybos baigiamasis dokumentas  teikiamas atsižvelgiant į atliktų statybos darbų rūšį:

- atlikus paprastojo remonto darbus, kai statybos leidžiantis dokumentas neprivalomas - statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ;
- atlikus statinio kapitalinio remonto darbus, pakeistus pastato (patalpos) paskirtį, užbaigus pastato rekonstrukciją - statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kuri turi būti patvirtinta statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo ir  įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Tuo atveju jei neatlikti jokie statybos darbai ar kitokie pertvarkymai, tada kadastro duomenys keičiami tik kadastro duomenų bylos pagrindu. 

 
Redaguota: 2023-11-23 10:25
Į viršų