Sutarčių ir teisių suvaržymų registras

Kada gali būti atsisakyta Sutarčių ir teisių suvaržymų registre (STSR) įregistruoti įkeitimą ir hipoteką?

Jeigu Registro duomenų teikėjo pateiktame pranešime ar prašyme nurodyti neišsamūs, neatitinkantys susijusio registro duomenų duomenys ir (ar) nepateikti Nuostatuose nurodyti dokumentai arba pranešimas neatitinka Registro tvarkytojo nustatytų reikalavimų, Registro tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos pranešti apie tai Registro duomenų teikėjui ir nustatyti jam 5 darbo dienų terminą nurodytiems trūkumams pašalinti. Trūkumų pašalinimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Registro tvarkytojo pranešimo apie nustatytus trūkumus išsiuntimo elektroniniu būdu dienos.
Registro tvarkytojas atsisako įregistruoti įkeitimą ar hipoteką, įrašyti ar pakeisti jų duomenis, juos išregistruoti, padaryti ar panaikinti žymą apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą, įrašyti ar pakeisti žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą duomenis, jeigu  pagal Registro duomenų teikėjo pateiktą pranešimą ar prašymą nustato, kad:
  1. Pateiktame pranešime ar prašyme nurodyti tapatūs Registre jau įrašyti ar pakeisti įkeitimo ar hipotekos duomenys; jau Registre įrašytos žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimą ar pakeitimo įrašymą, ar žymos apie notaro vykdomojo įrašo atlikimo panaikinimą;
  2. Nurodyti neteisingi duomenys;
  3. Registro duomenų teikėjas per nurodytą 5 dienų terminą nepašalino nustatytų trūkumų;
  4. Pranešimo ar prašymo trūkumai gali būti pašalinti tik pateikus naują pranešimą ar prašymą;
  5. Pateiktas netinkamos rūšies pranešimas ar prašymas;
  6. Nesumokėtas Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimas už įkeitimo ar hipotekos įregistravimą, išregistravimą ar duomenų keitimą Registre.

Redaguota: 2023-07-25 10:25
Žymos:
Į viršų