Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas yra naudos gavėjas, apie kurį duomenis reikia pateikti naudos gavėjų sąraše, JADIS naudos gavėjų posistemyje (JANGIS)?

Svarbu: Pilna Naudos gavėjo apibrėžtis pateikiama  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  (PPTFPĮ) 2 straipsnio 14 dalyje. Naudos gavėjo apibrėžimas ir jo deklaravimo naudos gavėjų sąraše pateiktos JADIS naudos gavėjų posistemyje realizuoto funkcionalumo apimtimi. Su visomis naudos gavėjo nustatymo taisyklėmis galite susipažinti JADIS nuostatuose.

Naudos gavėjas yra:
  1. tiesioginis savininkas (fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku). Kai yra tiesioginis savininkas, turi būti nurodoma "tiesioginio savininko turimų nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių) apimtis (skaičius procentais)".
  2. juridinį asmenį kitais būdais kontroliuojantis fizinis asmuo, kai šis asmuo nėra juridinio asmens tiesioginis savininkas. Kontrolės būdai gali būti:
         2. 1. teisė priimti strateginio pobūdžio sprendimus ir (ar) kontroliuoti juridinį asmenį:
                2.1.1. teisė paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius;
                2.1.2. teisė patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;
                2.1.3. teisė vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus;
         2.2. kiti būdai kontroliuoti juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius;
         2.3. galimybė naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos.
    3. jeigu 1–2 p. nurodyti asmenys nenustatyti, naudos gavėjais nurodomi visi fiziniai asmenys, kurie kontroliuoja juridinį asmenį kitomis teisėmis:
         3.1. juridinio asmens vadovas,
         3.2. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas,
         3.3. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys,
         3.4. kiti (vyresnysis vadovas) - tai pakankamai aukštas pareigas einantis pareigūnas arba darbuotojas, turintis pakankamai žinių apie įstaigai ar įmonei kylančią pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą.
 
Deklaruojant juridinio asmens naudos gavėjus laikomasi tokių pagrindinių taisyklių:
  1. Deklaruojami savininkai, kurie juridiniame asmenyje, priklausomai nuo juridinio asmens teisinės formos, turi daugiau kaip 25% akcijų, pajų, įnašų ar (ir) balsų. Jeigu juridinio asmens teisinė forma numato kontrolę turtu ir balsais, abiejų valdymo formų arba bent vienos iš šių valdymo formų procentas yra didesnis už 25%, tuomet deklaruojamas ir turto, ir balsų skaičius procentais.
  2. Deklaruojami kitais būdais juridinį asmenį kontroliuojantys naudos gavėjai.
  3. Jeigu savininkų ir kitais būdais kontroliuojančių juridinį asmenį naudos gavėjų, atitinkančių aukščiau aprašytus kriterijus, nėra (žr. 1 ir 2 punktus), deklaruojami visi kitomis teisėmis juridinį asmenį kontroliuojantys asmenys.
  4. Tiesiogiai juridinį asmenį kontroliuojantis asmuo gali būti pateikiamas tik vieną kartą, t.y.  tas pats fizinis asmuo gali būti deklaruotas kaip savininkas arba kaip kitais būdais arba kitomis teisėmis kontroliuojantis naudos gavėjas.

Redaguota: 2022-03-08 15:56
Į viršų