Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Kas yra naudos gavėjas, apie kurį duomenis reikia pateikti į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS)?

Svarbu: Pilnas naudos gavėjo apibrėžimas pateikiamas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (PPTFPĮ) 2 straipsnio 14 dalyje.
Duomenų apie naudos gavėjus pateikimo tvarka, įskaitant privalomų pateikti duomenų apimtį, reglamentuojama Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose.
 
Pavyzdžiui, juridinio asmens naudos gavėjas yra:
 
1. fizinis asmuo tiesioginis savininkas, t. y. kontroliuoja naudos gavėjų duomenis teikiantį juridinį asmenį, turėdamas jame daugiau nei 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių);
2. fizinis asmuo netiesioginis savininkas, t. y. kontroliuoja kitus subjektus, kontroliuojančius duomenis teikiantį juridinį asmenį tiesiogiai arba (ir) netiesiogiai per kitus subjektus, kai fizinis asmuo ir subjektai, tiesiogiai kontroliuojamame subjekte, kiekvienas atskirai turi daugiau kaip 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių);
3. tiesioginis arba (ir) netiesioginis savininkas, kai pats fizinis asmuo, ir jo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami subjektai, kiekvienas atskirai, tiesiogiai turi ne daugiau kaip 25 procentus nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių), tačiau bendrai fizinis asmuo turi daugiau nei 25 procentus duomenis teikiančio juridinio asmens nuosavybės teisių (akcijų, pajų, įnašų ir (ar) balsavimo teisių);
4. fizinis asmuo, nebūdamas kontroliuojamų subjektų tiesioginiu savininku, kontroliuoja kitais būdais duomenis teikiantį juridinį asmenį arba (ir) jį kontroliuojančius tiesiogiai ar (ir) netiesiogiai kitus subjektus. Kontrolės būdai gali būti:
    4.1. teisė priimti strateginio pobūdžio sprendimus ir (ar) kontroliuoti juridinį asmenį:
          - teisė paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius;
          - teisė patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;
          - teisė vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus;
    4.2. kiti būdai kontroliuoti juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius;
    4.3. galimybė naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos.
5.fizinis asmuo, kuris yra, veikiančios duomenis teikiančiame juridiniame asmenyje arba šį juridinį asmenį kontroliuojančiame subjekte, patikos:
    5.1. patikėtojas;
    5.2. patikėtinis;
    5.3. saugotojas;
    5.4. asmuo gaunantis naudą iš juridinio asmens veiklos arba, jeigu toks asmuo nenustatytas, asmuo, kurio interesams atstovauti tas juridinis asmuo yra įsteigtas arba veikia;
    5.5. bet koks kitas fizinis asmuo, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis faktiškai kontroliuojantis patiką;
6. fizinis asmuo, kontroliuojantis duomenis teikiantį juridinį asmenį kitomis teisėmis, kai naudos gavėjai nenustatyti pagal 1–5 p. Kitos kontrolės teisės yra teikiančio juridinio asmens:
    6.1. vadovas,
    6.2. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas,
    6.3. valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys,
    6.4. kitas vyresnysis vadovas (asmuo prilyginamas įmonės vadovui ar valdybos pirmininkui, kuris užimtų pakankamai aukštas pareigas priimti sprendimus juridinio asmens vardu).

Redaguota: 2024-04-04 08:57
Į viršų