Juridinių asmenų registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, pasikeitus vieninteliam a k c i n ė s bendrovės akcininkui?

Kai visas akcinės bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, akcinės bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įgijimą gavimo dienos Juridinių asmenų registro tvarkytojui (registruotis vizitui galite čia) pateikia:
1. Prašymą įregistruoti pakeistus duomenis forma JAR-1.
2. Formą JAR-AJ (jei akcininkas juridinis asmuo) arba JAR-AF (jei akcininkas fizinis asmuo).
3. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentus teikia ne vadovas, o įgaliotas asmuo, Registro tvarkytojui turi būti pateikiami ir atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu įgaliojimas neįregistruotas sistemoje. Kai dokumentai siunčiami paštu, pridedama vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
 
Dokumentus galima pateikti ir  Registrų centro elektroninio pristatymo dėžutės adresu. Šiuo atveju formą JAR-1 vadovas turi pasirašyti elektroniniu parašu.
 
Atsižvelgiant į teisės aktais nustatytą pareigą JAR tvarkytojui patikrinti teikiamų duomenų tikrumą ir dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teismų formuojamą praktiką dėl šios pareigos tinkamo įgyvendinimo, įvertinus Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, susijusias su akcijų savininko pasikeitimo fiksavimu, duomenų teikėjas, teikdamas prašymą Juridinių asmenų registro tvarkytojui dėl vienintelio akcinės bendrovės akcininko duomenų įregistravimo, kartu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį ir nurodantį duomenų pasikeitimo pagrindą (šiuos dokumentus nagrinėja Registro tvarkytojas, tačiau jie neįrašomi į Registrą). Tokiu dokumentu gali būti:
- akcijų įgijimą patvirtinantis dokumentas (akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, mainų sutartis, dovanojimo sutartis ar kitas dokumentas, kurio pagrindu perleidžiama ar patvirtinama nuosavybės teisė į akcijas) ar jo išrašas;
- išrašas iš akcijas įgijusio akcininko asmeninės vertybinių popierių sąskaitos (duomenų teikėjas šį išrašą turi gauti iš finansinių priemonių asmenines sąskaitas tvarkančio juridinio asmens).
 
Teikiant duomenis apie užsienio fizinį asmenį turi būti teikiama jo asmens dokumento kopija arba pažymėjimas, patvirtinantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, o teikiant duomenis apie užsienio juridinį asmenį teikiamas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tą juridinį asmenį, išrašas ar kitas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinis asmuo įregistruotas, jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus išrašas neišduodamas. Užsienio fizinio asmens dokumento kopija notaro netvirtinama.
Užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir užsienio juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas ir registras pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, turi būti teikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.
 
Kai vienintelis akcinės bendrovės akcininkas visas ar dalį akcijų perleidžia keliems asmenims, akcinės bendrovės vadovas ar jo įgaliotas asmuo Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia  laisvos formos pranešimą. Kai pranešimas siunčiamas paštu, pridedama vadovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Pranešimą galima pateikti ir per E. pristatymo dėžutę, šiuo atveju pranešimą vadovas turi pasirašyti elektroniniu parašu.

Atlyginimas už vienintelio akcininko duomenų įregistravimą - 8,30 euro.

Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus ir jų pasikeitimą, nepriklausomai nuo jų skaičiaus, teikiami per Juridinių asmenų dalyvių informacinę sistemą (JADIS).
 
Redaguota: 2024-05-14 12:35
Į viršų