Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Koks JADIS naudos gavėjų posistemio (JANGIS) tikslas, uždaviniai ir funkcijos?

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus ir šią informaciją pateikti Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos naudos gavėjų posistemyje (JANGIS).
JANGIS tikslas – informacinių technologijų priemonėmis kaupti ir teikti duomenis turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims apie visų teisinių formų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų (išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelė dalyvė yra valstybė ar savivaldybė) naudos gavėjus.
Uždaviniai – tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus.
JANGIS funkcijos yra:
  • įvesti duomenis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus bei formuoti naudos gavėjų sąrašus;
  • kaupti, apdoroti ir tvarkyti duomenis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus;
  • teikti duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatuose nustatyta tvarka;
  • sisteminti, analizuoti ir apibendrinti JANGIS kaupiamus duomenis;
  • keistis duomenimis su registrais ir kitomis valstybės informacinėmis sistemomis;
  • keistis duomenimis apie juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų naudos gavėjus per Europos centrinę platformą, įsteigtą pagal 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų su visais pakeitimais 22 straipsnio 1 dalį (toliau – Europos centrinė platforma).

Redaguota: 2024-04-04 10:24
Žymos:
Į viršų