Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima nuotoliniu būdu įregistruoti įsigytą nekilnojamąjį turtą? Jei taip, tai kur turėčiau kreiptis?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau - Nuostatai), 27 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, šių nuostatų 25, 26 punktuose nurodytų asmenų rašytinis prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui gali būti perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (per notarą). Asmenų rašytinį prašymą, pateiktą per notarą, įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo.

Prašymą dėl daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo galima paduoti ir siunčiant elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu paštu teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu;

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto įgijimą nuosavybėn, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, įmonių dovanojimą, pirkimą–pardavimą ar nuomą,, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.

 
Redaguota: 2023-11-23 09:56
Į viršų