Naudos gavėjų posistemis (JANGIS)

Ką būtent turi nurodyti, kaip naudos gavėjus, daugiabučių bendrija ar asociacija? Ar reikia nurodyti visus namų bendrijos ar asociacijos narius?

Atkreiptinas dėmesys, kad PPTFPĮ nėra nustatyti ir detalizuoti specifiniai reikalavimai atskiroms juridinių asmenų formoms, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad, pagal daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijos, sodininkų bendrijos ir asociacijų teisinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus, bendrijos ir asociacijos nariai, dalyvaudami visuotiniame susirinkime, turi tik vieną balsą (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 9 dalis, Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio 7 dalis, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo 8 straipsnio 4 dalis). Atsižvelgiant į šių juridinių asmenų specifiką ir į minėtų juridinių asmenų teisinę formą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas bendrijos ar asociacijos pirmininko funkcijas, taip pat į pirmiau nurodytas PPTFPĮ 2 straipsnio 14 dalies b papunkčio nuostatas, Lietuvos banko nuomone, šių klientų naudos gavėju galėtų būti laikomas bendrijos ar asociacijos pirmininkas. Vis dėlto, reikėtų įvertinti, ar jūsų atveju nereikia pateikti daugiau naudos gavėjų.
Redaguota: 2022-05-09 07:22
Žymos:
Į viršų