Juridinių asmenų registras

Kokie dokumentai pateikiami Juridinių asmenų registrui, išrinkus naujus daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos valdybos narius ir (arba) bendrijos pirmininką?

Išrinkus naujus daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos pirmininką ir (arba) valdybos narius, bendrijos pirmininkas ar įgaliotas asmuo Registro tvarkytojui turi pateikti:
  • Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
  • Kitas Registro tvarkytojui teikiamas formas, priklausomai nuo to, kokius pakeistus duomenis siekiama įregistruoti: kai naujai išrinktas bendrijos pirmininkas - vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V; kai išrenkama nauja valdyba - formą JAR-VO-BV1 (valdybos pirmininkui), formas JAR-VO-BV2 (kiekvienam valdybos nariui, taip pat kitai kadencijai išrinktiems nariams);
  • Kontaktinių duomenų formą KD-1.
  • Sprendimą pakeisti Registro duomenis patvirtinantį dokumentą: visuotinio narių susirinkimo protokolą, kuriame priimtas sprendimas dėl pirmininko ir valdybos narių atšaukimo bei naujų valdymo organų narių išrinkimo protokolą kartu su protokolo priedais.
  • Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus pateikia ne naujai išrinktas bendrijos pirmininkas (jis pareigas pradeda eiti nuo išrinkimo dienos, jeigu su juo sudarytoje darbo sutartyje nenustatyta kitaip), o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu įgaliojimas neįregistruotas sistemoje. Kai dokumentai siunčiami paštu, pridedama dokumentus teikiančio asmens dokumento kopija.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.90 str. 2 d., Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 11 str. 11 d.) prie visuotinio susirinkimo protokolo turi būti pridėti šie priedai:
  • visuotinio narių susirinkimo dalyvių sąrašas,
  • įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys teisę balsuoti bendrijos narių vardu visuotiniame narių susirinkime,
  • dokumentai, patvirtinantys, kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą visuotinį susirinkimą. 
Teisės aktai nenustato, kad prie visuotinio susirinkimo protokolo turėtų būti pridėti kiti, nei aukščiau nurodyti, priedai (pvz., iš anksto raštu nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų pareiškusių narių balsavimo biuleteniai).
 
Tuo atveju, jei protokole nebus nurodyti kiti (teisės aktuose nenustatyti) priedai (pvz., balsavimo biuleteniai), jie neturi būti teikiami ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Priešingu atveju, jei protokole bus nurodyti ir kiti (teisės aktuose nenustatyti) priedai,  protokolas turėtų būti pateikiamas su visais jame nurodytais priedais, kaip sudėtine protokolo dalimi, nes vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 "Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo", 9 punktu, priedai yra dokumento dalis.

Išrinkus naują bendrijos pirmininką, naujasis bendrijos pirmininkas prašymą įregistruoti gali pateikti ir per E. pristatymo dėžutę. Šiuo atveju kiekvienas dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu pasirašančiojo asmens parašu (bendrijos pirmininkas pasirašo formas JAR-1 ir KD-1, posėdžio pirmininkas ir sekretorius pasirašo protokolą).
Bendrijos prašymas dėl duomenų apie bendrijos pirmininką pakeitimo taip pat gali būti pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu duomenis teikia  įgaliotas asmuo (duomenų apie naują bendrijos pirmininką nėra duomenų bazėje, todėl sistema jo neatpažins), kuriam yra išduotas ir Juridinių asmenų registre įregistruotas įgaliojimas  teikti duomenis ir pasirašyti dokumentus.

Už duomenų įregistravimą mokamas nustatyto dydžio atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo ir atlyginimo sumokėjimo.
Redaguota: 2023-12-05 10:06
Į viršų