Juridinių asmenų registras

Ar juridinio asmens, kuris buvo likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva ir išregistruotas, buvęs dalyvis gali pretenduoti į išregistruoto juridinio asmens vardu registruotą turtą

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnis reglamentuoja juridinio asmens likvidavimą Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva. Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės, dėl kurių Juridinių asmenų registro tvarkytojas turi teisę inicijuoti juridinio asmens likvidavimą. Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 2–10 dalyse nustatyta juridinio asmens likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūra, kuri detaliau reglamentuota Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 "Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų  patvirtinimo", 187–194 punktuose, Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių, patvirtintų valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. VE-639 (1.3 E) "Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo", 55–62 punktuose.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nėra įtvirtintas draudimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui inicijuoti juridinio asmens, turinčio kilnojamojo, nekilnojamojo ar kito turto, likvidavimą. Taigi nustačius, kad atsirado bent viena iš Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 1 dalyje nurodytų aplinkybių, Juridinių asmenų registro tvarkytojas pradeda juridinio asmens likvidavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva procedūrą, neatsižvelgdamas į tai, ar juridinis asmuo turi turto. Minėta procedūra baigiama juridinio asmens išregistravimu, jei neatsiranda Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 3, 5 ar 6 dalyse nustatytos aplinkybės.
 
Jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva likviduojamas juridinis asmuo turi turto, po juridinio asmens išregistravimo turtas lieka įregistruotas išregistruoto juridinio asmens vardu.
 
Pažymėtina, kad šiuo metu klausimas, kam atitenka juridinio asmens, kuris buvo likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva ir išregistruotas, vardu registruotas turtas, nėra reglamentuotas. Tokių išregistruotų juridinių asmenų buvę dalyviai, norėdami pretenduoti į šį turtą, turi teisę Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą dėl nuosavybės teisių į turtą, likusį po juridinio asmens likvidavimo ir išregistravimo, pripažinimo.  
 
Valstybės įmonei Registrų centrui žinomas atvejis, kai teismas nusprendė pripažinti vieninteliam uždarosios akcinės bendrovės akcininkui nuosavybės teisę į Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva likviduotos ir išregistruotos uždarosios akcinės bendrovės vardu registruotą nekilnojamąjį turtą, vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.8 straipsnio 1 dalimi (numatančia, jog civilinės teisės normų nesureglamentuotiems civiliniams santykiams taikomi panašius santykius reglamentuojantys civiliniai įstatymai (įstatymo analogija)) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi (numatančia, kad akcininkai turi teisę gauti likviduojamos uždarosios akcinės bendrovės turto dalį). 
 
Paminėtina, kad vadovaujantis Civilinio kodekso 2.70 straipsnio 9 dalimi, pasibaigusio juridinio asmens dalyviai trejus metus yra solidariai atsakingi ir privalo atlyginti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad juridinis asmuo likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva dėl juridinio asmens dalyvių nesąžiningų veiksmų.

Redaguota: 2024-02-08 13:15
Į viršų