Gyventojų registras

Kas turi būti nurodyta fizinio asmens prašyme, norint gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą?

Fizinis asmuo (toliau – asmuo), norėdamas gauti pažymą arba registro išrašą, turi pateikti prašymą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai, pareiškėjui ar jo atstovui atvykus į Registrų centrą; paštu; per kurjerį; per atstovą; elektroninių ryšių priemonėmis. Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
- pageidaujamas duomenų gavimo būdas.
Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą.

 
Redaguota: 2023-07-05 09:29
Į viršų