Vedybų sutarčių registras

Ar Vedybų sutarčių registre registruojamos užsienio valstybėse sudarytos vedybų sutartys?

Taip. Vienas iš sutuoktinių ar sugyventinių, pageidaujantis įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį arba įrašyti sutarties pakeitimus, patvirtintus užsienio valstybėje, taip pat įrašyti duomenis apie tokios sutarties pabaigą, duomenis Vedybų sutarčių registrui gali pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį, paštu ar elektroniniu būdu, naudodamasis Vedybų sutarčių registro paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“.
 
Duomenis teikiant asmeniškai, per įgaliotą asmenį ar paštu, turi būti pateikiama:
  1. prašymas įregistruoti vedybų ar sugyventinių sutartį, sutarties pakeitimo atveju – prašymas įrašyti sutarties pakeitimo duomenis, sutarties pabaigos atveju – prašymas įrašyti sutarties pabaigos duomenis Vedybų sutarčių registre;
  2. vedybų ar sugyventinių sutartis arba notaro patvirtinta sutarties kopija, sutarties pakeitimo ar sutarties pabaigos atvejais – sutarties pakeitimus ar sutarties pabaigą patvirtinantys dokumentai;
  3. įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo;
  4. dokumentas, įrodantis, kad atlyginimas už sutarties įregistravimą sumokėtas. 
Visi duomenys ir dokumentai Vedybų sutarčių registro tvarkytojui teikiami lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, turi būti pridėtas teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų vertimas. Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis turi būti patvirtinta pažyma (Apostille) ar legalizuota Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Redaguota: 2023-06-09 07:50
Į viršų