Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra asmens duomenų pakeitimo tvarka Nekilnojamojo turto registre?

Asmuo (nekilnojamojo turto savininkas ar kitų daiktinių teisių turėtojas), norintis pakeisti Nekilnojamojo turto registro duomenis, identifikuojančius nekilnojamojo daikto savininką, ar kitų teisių turėtoją, turi pateikti prašymą bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius  asmens duomenų pakeitimo faktą, išskyrus atvejus, kai pagal Gyventojų registro duomenis galima nustatyti atitinkamų faktų atsiradimą /pasibaigimą /pasikeitimą. 

Prašymas gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu prašymas pateikiamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.
 
Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ir elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. Dokumento, patvirtinančio asmens duomenų pakeitimo faktą (jei reikia) pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.
 
Norėdami prašymą pateikti elektroniniu būdu, elektroniniu parašu pasirašytą laisvos formos prašymą reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.ltElektroniniu būdu pateiktas dokumentas sudaromas taip, kad prašymą gavusi įmonė galėtų:

- atpažinti elektroninio dokumento formatą;
- atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įmonės naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis,
- atpažinti prašymo turinį;
- identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Saugiu elektroniniu parašu PDF formatu išsaugotus dokumentus galite pasirašyti Registrų centro GoSign sistemoje. GoSign sistemos paskirtis – laikinai patalpinti, pasirašyti asmeniškai ar keliems asmenims PDF formato elektroninius dokumentus ir patikrinti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.

Įkainius pateikiame šioje nuorodoje.


Atkreipiame dėmesį, jog paduodant prašymą dėl asmens duomenų tikslinimo, turėtumėte turėti naujai išduotą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su aktualiais duomenimis — asmens tapatybės kortelę arbą pasą. Pakeitus asmens duomenis Nekilnojamojo turto registre, Jūsų pageidavimu gali būti išduotas aktualius Nekilnojamojo turto registre įrašytus duomenis apie nekilnojamąjį daiktą, daiktines teises ir šių teisių turėtojus, tų teisių suvaržymus, juridinius faktus apimantis Nekilnojamojo turto registro išrašas.

 

 
Redaguota: 2023-06-01 09:22
Į viršų