Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip užregistruoti paveldėjimo būdu įgytas nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą?

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 47  punkte nurodyta, kad  jei daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą arba juridiniai faktai atsiranda, pasibaigia ar pasikeičia po notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba notaro patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių įsigaliojimo arba kai išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (arba) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti, išregistruoti daiktines teises ir (arba) juridinius faktus arba pakeisti jų duomenis ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių ir (arba) juridinių faktų atsiradimą, pasibaigimą ar pasikeitimą, Registro tvarkytojui pateikiami tik per notarą elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti, išregistruoti daiktines teises ir (arba) juridinius faktus arba pakeisti jų duomenis notaras Registro tvarkytojui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sandorio patvirtinimo arba sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių ar sutarties dėl gyvenimo skyrium pasekmių įsigaliojimo arba paveldėjimo teisės liudijimo ir (arba) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo dienos.

Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ir siųsti elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Prašymo formą rasite šioje nuorodoje.

Kartu su prašymu įregistruoti, išregistruoti Registro objektą arba pakeisti jo duomenis turi būti pateikiamas tik dokumentų, patvirtinančių Registro objekto atsiradimą, pasibaigimą (žuvimą, išnykimą, panaikinimą) ar Registro objekto duomenų pasikeitimą, originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas ar kopija. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu. Taip pat gali būti pateikiamos rašytinių dokumentų skaitmeninės kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro uostatų 76 punkte.
 
 
 


Redaguota: 2024-01-16 13:09
Į viršų