Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reiktų pateikti Registrų centrui, norint užregistruoti pagal suderintą projektą pastatytą klėtį?

Informuojame, kad norint įregistruoti statinius ir nuosavybės teises į juos Nekilnojamojo turto registre, reikia paduoti prašymą bet kuriame valstybės įmonės Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinių  kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

  • Pastačius nesudėtingą statinį, kuriam reikalingas statybą leidžiantis dokumentas  Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta statytojo (savininko(-ų) surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti patvirtinta statinio ekspertizės rangovo ir registruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
  • Pastačius nesudėtingą statinį, kuriam nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas  Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta statytojo (savininko(-ų) surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti registruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.


Deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas įregistruoti nesudėtingą statinį ir nuosavybės teises į jį Nekilnojamojo turto registre.

Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.

Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo).


Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų,  84-1.2 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.


 

 

 
 
Redaguota: 2023-11-23 10:54
Į viršų