Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Nekilnojamasis turtas buvo įregistruotas bendra jungtine sutuoktinių nuosavybe. Po skyrybų atiteko vienam iš sutuoktinių. Kur turi kreiptis ir kokius dokumentus pateikti sutuoktinis, kuriam atiteko turtas po skyrybų?

Asmuo, norintis įregistruoti savo nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą, ar patikslinti registro duomenis, turi paduoti prašymą Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą; šiuo atveju - įsiteisėjęs teismo sprendimas arba notaro patvirtinta sutartis dėl santuokinio turto padalinimo, ar santuokos nutraukimo.

Prašymas įregistruoti nuosavybės teisę, ar pakeisti registro duomenis, kaip tai nustatyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte, gali būti pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro padalinyje, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis arba šių nuostatų 27 punkte nurodytais atvejais per notarą. Asmenų rašytinį prašymą, pateiktą per notarą, įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo.


Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto įgijimą nuosavybėn, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte. Norėdami pateikti laisvos formos prašymą elektroniniu būdu, elektroniniu parašu pasirašytą prašymą ir dokumentus reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.lt.


Registravimo paslaugų  įkainius rasite nuorodoje.


Redaguota: 2023-11-23 09:47
Į viršų