Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra skundo pateikimo Centriniam registratoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūra?

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 25 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, jog prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) įstatymų nustatytais atvejais turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją. Atsižvelgiant į tai, jog Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnis reglamentuoja privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarką, teritorinio registratoriaus sprendimas per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Centriniam registratoriui valstybės įmonei Registrų centrui. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 1 dalį, kadastro tvarkytojo sprendimų apskundimui galioja ta pati teritorinių registratorių priimtų sprendimų apskundimo tvarka.

Be to, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 31 straipsnio 2 dalis numato, jog suinteresuotam asmeniui praleidus įstatymo nustatytą skundo padavimo Centriniam registratoriui terminą dėl priežasčių, kurias Centrinis registratorius pripažįsta svarbiomis, šis terminas Centrinio registratoriaus sprendimu gali būti atnaujintas. Norime atkreipti Jūsų dėmesį, jog tokiais atvejais Centriniam registratoriui kartu su skundu, kurio padavimo terminas yra praleistas, turi būti paduodamas ir pareiškimas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, kuriame būtų išdėstytos termino praleidimo priežastys bei jas patvirtinantys dokumentai.

Svarbu pažymėti, jog Centriniam registratoriui paduoto skundo turinys ir forma turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 bei 24 straipsnių reikalavimus:

1. Skundas (prašymas) Centriniam registratoriui turi būti rašytinės formos, pateikiamas tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninėmis ryšių priemonėmis teikiamas skundas (prašymas) rašomas taip, kad jį gavusi įmonė galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įmonės naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti skundo (prašymo) turinį, identifikuoti elektroninį skundą (prašymą) pateikusį asmenį.

2. Skunde (prašyme) turi būti nurodyta:

1) komisijos, kuriai paduodamas skundas, pavadinimas (Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisija);

2) pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, – ir elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;

3) trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), asmens kodai (kodai, jeigu žinoma), gyvenamosios vietos (buveinės), jeigu žinoma, – ir elektroninio pašto adresai, telefono ir fakso numeriai, kitų elektroninių ryšių priemonių adresai;

4) konkretus skundžiamas veiksmas (neveikimas) ar aktas, jo įvykdymo (priėmimo) data;

5) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai, liudytojų pavardės, vardai ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;

6) pareiškėjo reikalavimas;

7) pridedamų dokumentų sąrašas;

8) skundo (prašymo) surašymo vieta ir data.

3. Skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

4.  Paduodant skundą (prašymą) elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama pasirašant saugiu elektroniniu parašu.

5. Prie pateikiamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas skundžiamas teritorinio registratoriaus sprendimas, taip pat dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais pareiškėjas įrodinėja savo reikalavimų pagrįstumą. Skundo (prašymo) su priedais egzempliorių (kopijų) turi būti tiek, kad juos būtų galima įteikti tretiesiems asmenims ir dar liktų egzempliorius Centriniam registratoriui, išskyrus atvejus, kai skundas (prašymas) paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis.

 
Redaguota: 2020-07-29 10:40
Į viršų