Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra skundo pateikimo dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojų priimtų sprendimų tvarka

Prašymai (skundai) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) teikiami remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu bei Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo ginčų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

Teikti prašymus ar skundus dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo priimto sprendimo turi teisę asmenys, kurie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Atkreipiame dėmesį, kad Komisija nagrinėja skundus ir priima sprendimus tik dėl Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo priimtų sprendimų pagal Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojui pateiktus prašymus:

 1. Registruoti Nekilnojamojo turto registro objektus, išvardintus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje;
 2. Ištaisyti netikslius, klaidingus ir neišsamius Nekilnojamojo turto kadastro ir Nekilnojamojo turto registro duomenis;
 3. Patikrinti konkretaus žemės sklypo kadastro duomenų bylos tinkamumą žemės sklypo kadastro duomenims pakeisti Nekilnojamojo turto kadastre;
 4. Atlikti statinių kadastro duomenų bylos išankstinį patikrinimą ir suderinimą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais atvejais;
 5. Dėl kitų Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo ir (ar) Registrų centro priimtų sprendimų, jeigu jie pagal Reglamento 2 punkte nurodytus teisės aktus yra Komisijos nagrinėjimo dalykas.

Pateikti prašymą (skundą) galima:

 1. Dokumentus siunčiant paštu arba tiesiogiai juos pateikiant klientų aptarnavimo padalinyje
 2. Dokumentus siunčiant el. paštu: info@registrucentras.lt. Siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu
 3. Dokumentus pateikiant per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas.
Prašyme (skunde) turi būti nurodyta:
 1. Pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), kontaktiniai duomenys
 2. Jei yra, įgalioto atstovo vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys, atstovavimą patvirtinančio dokumento data ir numeris. Prie prašymo (skundo) pridedamas dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atstovaujamojo vardu pasirašyti ir paduoti prašymą (skundą) Komisijai
 3. Jei pareiškėjas yra matininkas – matininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, išdavimo data
 4. Trečiųjų suinteresuotų asmenų vardai, pavardės (pavadinimai), jei žinoma – asmens kodai (kodai), gyvenamosios vietos (buveinės) ir kontaktiniai duomenys
 5. Konkretus skundžiamas Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo sprendimas, jo priėmimo data ir numeris (jei yra). Prie prašymo (skundo) pridedamas Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo sprendimas
 6. Aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą. Jei reikalinga, prie prašymo (skundo) pridedami tai įrodantys dokumentai
 7. Pareiškėjo reikalavimas
 8. Pridedamų dokumentų sąrašas
 9. Pageidavimai dėl komisijos sprendimo, kitų procesinių dokumentų gavimo elektroninių ryšių priemonėmis
 10. Skundo surašymo vieta ir data
   
Skundas Komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per mėnesį nuo skundžiamo Nekilnojamojo turto kadastro ir / ar registro tvarkytojo sprendimo priėmimo dienos.

Redaguota: 2024-01-16 10:10
Į viršų