Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima bendrąja daline nuosavybės teise valdomas pastato dalis įregistruoti atskirais nekilnojamojo turto objektais (patalpomis, butais)?

Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo reikalavimai nustatyti  Statybos  įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  (toliau - Reglamentas) IX skyriaus  nuostatomis ir reikalavimais.
Pagal šią tvarką formuojami atskiri turtiniai vienetai tik tuo atveju, jei nebuvo atliekami jokie statybos darbai arba atliekami paprastojo remonto darbai, ir naujai suformuotų nekilnojamojo turto objektų paskirtis nepasikeitė.

Suformuotų naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų – patalpų ir nuosavybės teisių į juos įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui kartu su prašymu reikia pateikti patalpų, suformuotų atskirais nekilnojamaisiais daiktais, kadastro duomenų bylas, kurias parengia  matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje,  Pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį ir  bendraturčių susitarimą dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.
Pažymą apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) galimybę naudoti pagal paskirtį išduoda subjektas, įvardintas Reglamento IX skyriuje.

Pastaba: ši tvarka netaikoma, kai vieno buto gyvenamajame name formuojami du ar daugiau butų. Tokiu atveju rengiamas paskirties keitimo projektas.


Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, 841.2 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti nurodytais atvejais teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.

Nekilnojamojo turto registro nuostatai (toliau - Nuostatai), nustato prašymų įregistruoti nekilnojamojo daikto duomenis padavimo  tvarką. Nuostatų 25 punkte nurodyta, kad prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia jį įgijęs asmuo  pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
 

 
 

Redaguota: 2023-11-23 10:21
Į viršų