Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia tvarka keičiami nuosavybės teisės formos įrašai Nekilnojamojo turto registre, jeigu nurodyta bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nors santuoka jau nutraukta?

Jeigu nekilnojamasis daiktas ir nuosavybės teisės į jį buvo įgytas santuokoje, bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, tai, nutraukus santuoką, įrašai Nekilnojamojo turto registre galėtų būti pakeisti, pateikus Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui  prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti notaro, ar teismo patvirtintą dokumentą dėl santuokinio turto padalinimo.

Prašymą įregistruoti ar išregistruoti nuosavybės teises ar pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše, gali pateikti šių teisių turėtojas ar jo įgaliotas asmuo arba bet kuris proceso, kurio metu priimtas teismo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų pasikeitimo ir (ar) pasibaigimo, dalyvis.
Prašymas įregistruoti ar išregistruoti  daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis.

Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, elektroninių ryšių priemonėmis ar per notarą, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto įgijimą nuosavybėn, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte. 


 
Redaguota: 2023-11-23 09:52
Į viršų