Juridinių asmenų registras

Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui įregistr​uoti juridi​ni​o asmens tei​sin​į statusą "Dalyvaujantis atskyrime"?

Atskyrimo procedūros gali būti vykdomos tik akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms. Atskyrimui mutatis mutandis taikomos Civilinio kodekso ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatos, reglamentuojančios reorganizavimą padalijimo būdu.
Dokumentų ir duomenų teikėjas ne vėliau kaip pirmąją atskyrimo sąlygų viešo paskelbimo dieną (iš anksto registruotis galite čiaJuridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. Prašymą registruoti teisinį statusą  - formas: JAR-1 ir JAR-TST1.
2. Atskyrimo sąlygas.
3. Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaitą ir valdymo organų parengtą ataskaitą, jeigu tokios ataskaitos pateikimą numato Akcinių bendrovių įstatymas.
4. Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu duomenų ir dokumentų teikėjas veikia per atstovą, kartu su dokumentais Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu įgaliojimas neįregistruotas Įgaliojimų posistemėje. Jeigu dokumentai siunčiami paštu, pridedama vadovo asmens dokumento kopija.

Už teisinio statuso įregistravimą mokamas 26,23 euro atlyginimas.  Informaciją apie atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas nenustato trūkumų, teisinis statusas "Dalyvaujantis atskyrime" įregistruojamas per 3 darbo dienas. Įregistravęs teisinį statusą, Juridinių asmenų registro tvarkytojas apie gautas atskyrimo sąlygas paskelbia Juridinių asmenų registro elektroniniame leidinyje.

Sprendimas dėl atskyrimo gali būti priimtas ne anksčiau kaip praėjus 30 dienų nuo dienos, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas paskelbia apie gautas atskyrimo sąlygas. 

Prašymas įregistruoti po atskyrimo veiksiančio juridinio asmens steigimo dokumentus ir duomenis teikiamas tik popieriniu būdu su notaro tvirtinamuoju įrašu.
 
Redaguota: 2023-11-07 14:03
Į viršų