Juridinių asmenų registras

Per kiek laiko ir kokius dokumentus reikia pateikti Juridinių asmenų registrui įregistruoti duomenis apie naują juridinio asmens vadovą?

Civilinio kodekso 2.66 straipsnis nustato, kad  kai pasikeičia juridinio asmens valdymo organų duomenys, duomenų ir dokumentų teikėjas per 30 dienų nuo pakeitimų padarymo dienos privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre. Įstatymai gali nustatyti trumpesnį terminą pateikti dokumentus ir duomenis. Dokumentų ir duomenų pateikimo 5 dienų terminas Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas akcinėms bendrovėms ir uždarosioms akcinėms bendrovėms, taip pat Individualių įmonių įstatyme - individualioms įmonėms bei Mažųjų bendrijų įstatyme - mažosioms bendrijoms, kurios turi vienasmenį valdymo organą. Atkreiptinas dėmesys, kad santykiuose su trečiaisiais asmenimis juridinio asmens vardu gali veikti vadovas, kurio duomenys įregistruoti  Juridinių asmenų registre, todėl duomenis apie pasikeitusį vadovą reikėtų pateikti nedelsiant.

Norint pakeisti duomenis apie juridinio asmens vadovą, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui (iš anksto registruotis galite čia) turi pateikti:
- Prašymą įregistruoti pakeitimus forma JAR-1.
- Vienasmenio valdymo organo duomenų formą JAR-VO-V, formą KD-1.
- Visuotinio dalyvių susirinkimo (kolegialaus valdymo organo, jei jo kompetencijai priskirtas vadovo rinkimas) protokolą dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su protokolo priedais. Reikalavimus protokolui bei jo priedams nustato Civilinio kodekso 2.90 str.
- Dokumentus ir duomenis teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu dokumentai siunčiami paštu, pridedama vadovo asmens dokumento kopija.
Jei dokumentus pateikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai, jeigu įgaliojimas neįregistruotas sistemoje.

Jeigu naujuoju vadovu išrinktas užsienio valstybės pilietis, papildomai turi būti pateikta užsienio piliečio asmens dokumento kopija. Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka užsienio fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis. Jeigu užsienio fizinio asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nėra lotynų kalbos rašmenimis įrašytų jo vardo ir pavardės, pateikiamas asmens dokumento vertimas, kuriame asmens vardas ir pavardė pateikiami transliteruoti į lotynų kalbos rašmenis.

Naujasis vadovas prašymą įregistruoti gali pateikti ir per E. pristatymo dėžutę. Šiuo atveju kiekvienas dokumentas turi būti pasirašytas kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu pasirašančiojo asmens parašu (vadovas pasirašo formas JAR-1 ir KD-1, posėdžio pirmininkas ir sekretorius bei dalyviai pasirašo protokolą). Informuojame, kad elektroniniu paštu Juridinių asmenų registrui skirti dokumentai nepriimami. 

Juridinio asmens prašymas dėl duomenų apie vadovą pakeitimo taip pat gali būti pateiktas elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu duomenis teikia vadovo įgaliotas asmuo, kuriam išduotas ir įregistruotas įgaliojimas  pasirašyti ir teikti dokumentus dėl juridinio asmens duomenų ir (arba) dokumentų pakeitimų registravimo, todėl racionalu būtų tokį įgaliojimą išduoti prieš pasikeičiant vadovui.
Įgaliotas asmuo kvalifikuotu sertifikatu patvirtinto  elektroninio parašo pagalba prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemosspustelėjęs nuorodą Juridinių asmenų registras  ir kairėje meniu pusėje pasirinkęs laukelius Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimas, patvirtinus, kad kontaktiniai duomenys teisingi arba įrašius pakeistus kontaktinius duomenis, turės pasirinkti Vadovas ir įrašyti naujo vadovo duomenis ir išregistruoti buvusį vadovą. Keičiant duomenis apie vadovą elektroniniu būdu, turi būti pridėtas PDF arba ADOC formate suformuotas juridinio asmens organo sprendimas (protokolas)  dėl vadovo atleidimo ir naujo vadovo išrinkimo kartu su protokolo priedais.

Atlyginimas už duomenų apie vadovą įregistravimą - 8,30 euro. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

 
Redaguota: 2023-08-03 13:50
Į viršų