Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip galima užsisakyti patalpų savininkų sąrašą? Kiek kainuoja ši paslauga?

Patalpų savininkų sąrašą, nurodžius pastato unikalų numerį, galima užsisakyti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu, nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą (elektroniniu paštu  info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.) arba prisijungus prie elektroninės Registrų centro klientų savitarnos sistemos, skiltyje Nekilnojamojo turto kadastras ir registras, kairiajame meniu spustelėjus nuorodą Registro išrašai ir pažymos bei pasirinkus dokumento tipą – NTR duomenys eilutėmis - butų (patalpų) sąrašas pastate. Unikalų pastato numerį galite rasti Neatlygintinoje paieškoje pagal adresą.

Daugiabučio namo savininkų sąraše bus nurodyti visų name esančių butų (patalpų) savininkai (vardas ir pavardė) ir kiti duomenys. Mokestis už sąrašą priklauso nuo Jūsų pasirinkto darbų atlikimo termino ir pastate įregistruotų patalpų skaičiaus.
Atlyginimo dydis už vienos patalpos paiešką (t. y. 1 eilutės kaina), per pasirinktą paslaugos įvykdymo terminą:

  • per 7 darbo dienas - 0,07 Eur;
  • per 5 darbo dienas - 0,09 Eur;
  • per 3 darbo dienas - 0,11 Eur;
  • per 1 darbo dieną - 0,14 Eur.

Prašymuose pateikti Registro duomenis turit būti išsamiai nurodytas duomenų naudojimo tikslas ir jų gavimo teisinis pagrindas, pagrindžiant teisėtą duomenų gavimo interesą, nurodyta parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. 

Nekilnojamojo turto registro duomenys teikiami Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsnio ir Nekilnojamojo turto registro nuostatų VII skyriuje nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 10 straipsniu, kurio 2 dalyje nustatyta, kad Registre tvarkomi asmens duomenys, Registrui pateiktų dokumentų kopijos ir Registro informacija teikiami vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymu 3 dalimi,  Registro duomenys, Registrui pateiktų dokumentų kopijos ir Registro informacija teikiami asmenims, turintiems teisinį duomenų gavimo pagrindą ir nurodžiusiems apibrėžtą ir teisėtą duomenų naudojimo tikslą 

 
 

 

 
Redaguota: 2024-04-15 14:24
Į viršų