Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Paveldėjau dalį nekilnojamojo turto, kokius dokumentus turiu pateikti Registrų centrui, kad turtas būtų įformintas mano vardu?

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti savo nuosavybės teises į nekilnojamąjį daiktą (ar jo dalį), įgytas iki 2015 m. lapkričio 1 d. paveldėjimo būdu, Registrų centrui turi paduoti prašymą. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 23 straipsnyje nustatyta prašymų padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą. Kartu su prašymu turi būti pateikiami teisės aktų reikalavimus atitinkantys dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių atsiradimą; šiuo atveju - nekilnojamojo daikto  paveldėjimo teisės liudijimas, ar (ir) nuosavybės teisės liudijimas.
Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nuosavybės teisių atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.
Registravimo paslaugų atlikimo įkainius rasite nuorodoje.


 

 

Redaguota: 2021-08-06 12:01
Į viršų