Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar galima gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai ar kitos žymos, kopijas?

Asmuo, norintis gauti dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas, daiktinės teisės į jį, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai, kopijas, Registrų centui turi paduoti motyvuotą prašymą.

Dokumentų, kuriais remiantis Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nekilnojamasis daiktas ar daiktinės teisės į jį, kopijos motyvuotu prašymu teikiamos tik Nekilnojamojo turto registro įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje nurodytiems asmenims (savininkams, daiktinių teisių turėtojams, asmenims, turintiems teisę paveldėti mirusio asmens daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, pateikus paveldėtojo teisinį statusą patvirtinančius dokumentus, teismams ir teisėtvarkos institucijoms, advokatams, notarams, antstoliams, mokesčių administratoriams), ar jų įgaliotiems asmenims, pateikus įgaliojimą.

Prašymuose gauti dokumentų kopijas turi būti nurodytas apibrėžtas jų naudojimo tikslas, gavimo teisinis pagrindas ir pasižadėjimas juose esančios informacijos neatskleisti tretiesiems asmenims.  Prašymas pateikiamas asmeniškai bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu arba nuotolinio ryšio priemonėmis, leidžiančiomis identifikuoti pareiškėją ir užtikrinančiomis prašymo teksto apsaugą. Asmens pasirašytas prašymas, perduotas paštu, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, laikomas pateiktu tik tuo atveju, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, užtikrinta teksto apsauga, galima identifikuoti pareiškėją ir pridėti nurodyti  dokumentai (jei reikia). Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu ir siųsti el. paštu info@registrucentras.lt

Paslaugų terminus ir įkainius už registro ir kadastrinių matavimų bylose esančių dokumentų kopijų parengimą, išdavimą ir patvirtinimą rasite šioje nuorodoje. Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

 
Redaguota: 2020-09-29 16:22
Į viršų