Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip įregistruoti žemės sklypą ir nuosavybės teises į jį?

Nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Nekilnojamojo turto registre registruojami nekilnojamieji daiktai, jeigu jie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka yra suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai ir jiems suteiktas unikalus numeris. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 12 punkte nurodyta, kad žemės sklypas laikomas baigtu formuoti Nacionalinės žemės tarnybos vadovui ar jo įgaliotam teritorinio padalinio vadovui priėmus sprendimą patvirtinti nustatytus kadastro duomenis (suformuoti žemės sklypą).
Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti žemės sklypą ir nuosavybės teises į jį, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti naujai suformuoto žemės sklypo kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, Nacionalinės žemės tarnybos vadovo ar jo įgalioto teritorinio padalinio vadovo priimtą sprendimą dėl šio žemės sklypo suformavimo ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo ir nuosavybės teisių atsiradimą į tą žemės sklypą patvirtinančius dokumentus.
Prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir savo nuosavybės teisę į jį paduoda jį įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio nekilnojamojo daikto suformavimo teisėtumą ir nuosavybės teisių į jį atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų 38 punkte.


Informaciją apie registravimo paslaugų terminus ir įkainius rasite
nuorodoje. Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai.
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.1 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 22 straipsnyje nurodyti daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą atsiradimą patvirtinantys dokumentai.
 


 

Redaguota: 2020-09-28 13:08
Į viršų