Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kaip užregistruoti inžinerinius tinklus ir nuosavybės teises į juos?

Informuojame, kad asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti nekilnojamąjį daiktą (inžinerinius tinklus) ir savo nuosavybės teises į jį, turi paduoti prašymą bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu turi būti pateikta statinio kadastro duomenų byla, kurią rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai, nurodyti Statybos įstatymo 28 straipsnyje.
Jei statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti statytojo surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruotą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kurioje nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi), kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje. Deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre įregistruoti naujai pastatytą statinį ir nuosavybės teises į jį.
Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Statybos užbaigimo akto rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-154 „Dėl statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 

Redaguota: 2022-02-23 10:51
Į viršų