Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokia yra servituto registravimo Nekilnojamojo turto registre tvarka, ar būtina pateikti žemės sklypo planą?


informuojame, kad servitutas yra daiktinė teisė Civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalyje apibrėžiama kaip teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą. Nekilnojamojo turto registro įstatymo  23 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su prašymu įregistruoti daiktinę teisę į nekilnojamąjį daiktą turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių atsiradimą, Civilinio kodekso  4.124 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad servitutą gali nustatyti įstatymai, sandoriai ir teismo sprendimas, o įstatymo numatytais atvejais - administracinis aktas. Daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą įregistravimo sąlygas reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnis. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas.

Asmuo, norintis įregistruoti servituto teisę į Nekilnojamojo turto registre įregistruotą nekilnojamąjį daiktą, Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu reikia pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius dokumentus, patvirtinančius servituto teisės atsiradimą, šiuo atveju notaro patvirtintą sutartį dėl servituto teisės nustatymo žemės sklypui (ar jo daliai) ir žemės sklypo planą.

Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau — Nuostatai) 26 punkte nurodyta, kad prašymą įregistruoti ar išregistruoti kitas daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ar pakeisti duomenis nekilnojamojo daikto registro įraše pateikia šių teisių turėtojas, įstatymo įgaliota institucija arba asmuo, suinteresuotas jų įregistravimu ar išregistravimu. Prašymą asmuo paduoda pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Prašymas įregistruoti ar išregistruoti daiktinę teisę gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.
Jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, šios teisės suvaržymai, juridiniai faktai atsiranda nuo notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo arba išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas ir (ar) nuosavybės teisės liudijimas, prašymas įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus ir dokumentai, patvirtinantys daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą, teritoriniam registratoriui perduodami tik iš notaro biuro nuotolinio ryšio priemonėmis (toliau – per notarą). Prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus notaras teritoriniam registratoriui perduoda nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo sandorio patvirtinimo ar paveldėjimo teisės liudijimo ir (ar) nuosavybės teisės liudijimo išdavimo Centrinio registratoriaus nustatyta tvarka, kaip nurodyta Nuostatų 27 punkte.
Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai.
Dokumento, patvirtinančio daiktinių teisių atsiradimą, pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nuostatų 38 punkte.
Pažymėtina, kad, jeigu daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą atsiranda kitais (ne notarine forma patvirtinto sandorio sudarymo), pagrindais, asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo daiktinės teisės atsiradimo.

Redaguota: 2017-10-12 13:52
Į viršų