Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui norint išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro nugriautą statinį?

Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia nuosavybės teisę į daiktą įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, teisėsaugos, valstybės valdžios ar valdymo institucijos, įstatymų nustatytais atvejais ginančios viešąjį interesą, arba bet kuris proceso, kurio metu priimtas teismo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų pasikeitimo ir (ar) pasibaigimo, dalyvis.

Prašymą (prašymo formą rasite šioje nuorodoje) galite pateikti vienu iš šių būdų:
            - asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose. Vizitui iš anksto registruotis galite čia;
            - paštu;
            - elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Kad iš Nekilnojamojo turto registro išregistruoti statinį (išskyrus nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį), kuriam griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas ir vienas iš šių dokumentų:
- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija) pažyma apie statinio nugriovimą, išduodama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 18 straipsnio nustatyta tvarka;
-  statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą;
- Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatytu atveju statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti patvirtinta statinio (dalies) ekspertizės rangovo ir įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (kadastro tvarkytojas šią deklaraciją gauna per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“);
 
Išregistruoti statinį, kuriam griauti nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, iš Nekilnojamojo turto registro kartu su prašymu turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas šio statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas, ir statytojo ar jo teises bei pareigas perėmusio asmens Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalies pagrindu surašyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro tvarkytojas šią deklaraciją gauna per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“);
 
Išregistruoti pagal teismo sprendimą arba pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą nugriautą statinį iš Nekilnojamojo turto registro, kartu su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prašymu turi būti pateikiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomojo nurodymo įvykdymo patikrinimo aktas arba kitas šios institucijos dokumentas, patvirtinantis statinio nugriovimo faktą. Šiais atvejais statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma;
 
Išregistruoti nebaigtą statyti ar rekonstruoti statinį iš Nekilnojamojo turto registro turi būti pateikiama šio statinio kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas šio statinio nugriovimo ar jo žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktas, ir statytojo ar jo teises bei pareigas perėmusio asmens Statybos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies pagrindu surašyta ir Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ įregistruota pažyma apie nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio išardymą (kadastro tvarkytojas šią pažymą gauna per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“).
 
Taip pat informuojame, kad nugriovus statinį turi būti patikslinti ir žemės sklypo kadastro duomenys Nekilnojamojo turto registre, jei pasikeitė žemės sklypo naudmenų sudėtis.
Kadastrinius matavimus atlieka ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylas rengia matininkai, nurodyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų, kadastro duomenų surinkimo, tikslinimo bei apdorojimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės. Atkreipiame dėmesį, kad spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma, jos elektroniniai dokumentai turi būti patalpinti atitinkamose posistemėje "Matininkas" (statinių) ir "Geomatininkas" (žemės sklypo).
Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. Jeigu prašymas pateikiamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.

Nekilnojamojo turto registravimo paslaugų įkainius rasite nuorodoje.
Informaciją dėl Registrų cento matininkų atliekamų  kadastrinių matavimų ir paslaugų įkainių rasite čia.
 
 
 
 

 

Redaguota: 2023-10-20 14:18
Į viršų