Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikia pateikti Registrų centrui norint išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro nugriautą statinį?

Prašymų dėl nekilnojamųjų daiktų įregistravimo/išregistravimo Nekilnojamojo turto registre padavimo tvarką reglamentuoja Nekilnojamojo turto registro nuostatai. Prašymą įregistruoti ar išregistruoti nekilnojamąjį daiktą ir (ar) nuosavybės teises į jį teritoriniam registratoriui pateikia nuosavybės teisę į daiktą įgijęs asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą, teisėsaugos, valstybės valdžios ar valdymo institucijos, įstatymų nustatytais atvejais ginančios viešąjį interesą, arba bet kuris proceso, kurio metu priimtas teismo sprendimas dėl nekilnojamojo daikto, daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų pasikeitimo ir (ar) pasibaigimo, dalyvis.

Prašymą išregistruoti nugriautą statinį reikia paduoti bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti dokumentus, patvirtinančius nekilnojamojo daikto žuvimo (sunykimo, nugriovimo) faktą. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.4 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.

Jeigu statiniui griauti reikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kartu su prašymu pateikiama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos išduota pažyma apie statinio nugriovimą arba statinių naudojimo priežiūrą atliekančio viešojo administravimo subjekto nustatytos formos pažyma, patvirtinanti nekilnojamojo daikto žuvimo (sugriuvimo, sunykimo, sudegimo) faktą. Šiuo atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 

Jeigu statiniui griauti nereikia statybą leidžiančio dokumento, kartu su prašymu pateikiama  nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, kurioje užfiksuotas statinio žuvimo faktas ir statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kaip nurodyta Statybos įstatymo  28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".
Taip pat statinys iš Nekilnojamojo turto registro gali būti išregistruojamas pagal teismo sprendimą arba pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos privalomąjį nurodymą. Tokiu atveju statinio kadastro duomenų bylos pateikti neprivaloma. 

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 69 punkte nustatyta, kad daiktinės teisės išregistruojamos, kai daiktinės teisės turėtojas netenka savo daiktinės teisės arba ją perleidžia ir įregistruojamas kitas daiktinės teisės turėtojas arba žūva ar išnyksta pats nekilnojamasis daiktas. Daiktinės teisės, juridiniai faktai, išregistruojami, jei kartu su prašymu pateikiami ir dokumentai, patvirtinantys nekilnojamojo daikto žuvimo faktą. 

Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 10 ir 11 punktai nustato kokiais atvejais reikalingas griovimo projektas ar griovimo aprašas. Šio įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje išvardinti statybą leidžiantys dokumentai.


Papildoma informacija:
 

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 "Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus". 

Redaguota: 2022-02-23 11:37
Į viršų