Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar Registrų centrui reikia pateikti kreditoriaus sutikimą keičiant įkeisto turto paskirtį?

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo  12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas.
Užbaigus statybos darbus ir atlikus kadastrinius matavimus turi būti parengta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ir surašoma deklaracija apie statybos (paskirties pakeitimo) užbaigimą. Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Asmuo, norintis pakeisti statinio kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, pakeitus paskirtį, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi  pateikti prašymą pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, statinio kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje ir deklaraciją apie paskirties pakeitimą, kaip nurodyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Kreditoriaus sutikimą dėl įkeisto nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo Nekilnojamojo turto registre reikia pateikti tik tuo atveju, jei tai numatyta hipotekos sutartyje.  
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Papildoma informacija:
 

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 

        


Redaguota: 2022-02-23 13:18
Į viršų