Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Ar yra galimybė Registrų centre įregistruoti ar išregistruoti nuomos ir panaudos sutartis internetu?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti/išregistruoti juridinį faktą (žymą) dėl sudarytos nekilnojamojo daikto nuomos (panaudos) sutarties, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius juridinio fakto atsiradimą/pasibaigimą patvirtinančius dokumentus.

Prašymas  gali būti pateikiamas bet kuriame Registrų centro  klientų aptarnavimo padalinyje  asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu, ar elektroninėmis ryšių priemonėmis laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas, galima identifikuoti pareiškėją ir pateikti aukščiau nurodyti dokumentai.

Dokumento, patvirtinančio juridinio fakto atsiradimą ar pasibaigimą pateikiamas tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas. Dokumentai gali būti rašytiniai ir elektroniniai. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, arba gali būti pateikiamos skaitmenine forma rašytinių dokumentų kopijos, patvirtintos saugiu elektroniniu parašu, kaip nurodyta Nekilnojamojo turto registro nuostatų
 38 punkte.

Norėdami  prašymą pateikti elektroniniu būdu, elektroniniu parašu pasirašytą laisvos formos prašymą reikėtų siųsti el. paštu info@registrucentras.lt. Elektroniniu būdu pateiktas dokumentas sudaromas taip, kad prašymą gavusi įmonė galėtų:
  • atpažinti elektroninio dokumento formatą;
  • atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įmonės naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
  • atpažinti prašymo turinį;
  • identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.
Saugiu elektroniniu parašu PDF formatu išsaugotus dokumentus galite pasirašyti Registrų centro GoSign sistemoje. GoSign sistemos paskirtis – laikinai patalpinti, pasirašyti asmeniškai ar keliems asmenims PDF formato elektroninius dokumentus ir patikrinti elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.


Papildoma informacija:

Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymo  23 straipsnyje nustatyta prašymų įregistruoti/išregistruoti daiktines teises į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus padavimo tvarka, kurioje nurodyta, kad prašymą įregistruoti/išregistruoti juridinius faktus paduoda įgaliota institucija ar jų įregistravimu suinteresuotas asmuo pats arba per savo atstovą, turintį įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą.
Registravimo darbų atlikimo terminus ir įkainius rasite nuorodoje. Naujos kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.


Redaguota: 2020-09-28 12:51
Į viršų