Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka registruojamas uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo padidinimas?

Įstatinis kapitalas didinamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.
Pranešimas apie įstatinio kapitalo didinimą ir dokumentas, patvirtinantis sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui bet kuriame Registrų centro  klientų  aptarnavimo padalinyje (registruotis vizitui galite čia), paštu (siunčiant prašymo formą paštu, kartu pridedama vadovo asmens dokumento kopija. Ši kopija notaro netvirtinama) arba elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemą. Teikiant pranešimą elektroniniu būdu, bendrovės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungęs prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos, pasirinkęs skiltį Juridinių asmenų registras ir kairėje meniu pusėje spustelėjęs nuorodas - Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimaspatvirtinus, kad kontaktiniai duomenys teisingi arba įrašius pakeistus kontaktinius duomenis, turi nurodyti keičiamus duomenis - Kapitalo duomenys. Skiltyje Akcijos ir kapitalas reikia pažymėti - Sprendimas dėl įstatinio kapitalo didinimo. Registruojant šią žymą, įstatinio kapitalo dydis nekeičiamas (paliekami sistemoje įkelti dydžiai). 
Išsaugojus pakeitimus, savitarnos sistema sugeneruos prašymo formą JAR-1-E ir paprašys pridėti PDF arba ADOC formate suformuotą  sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo. 

Už žymos apie įstatinio kapitalo didinimą įregistravimą mokamas 4,15 Eur atlyginimas. Atsiskaitomąsias sąskaitas rasite čia.

Dėmesio!
Jeigu įstatinio kapitalo ir  akcijų nominalios vertės išraiška dar nėra pakeista iš litų į eurus, būtina pasirinkti žymą ties nuoroda Keičiama tik įstatinio kapitalo išraiška eurais.
Pateikus akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, įstatinis kapitalas bus padidintas, tik įregistravus įstatus su pakeistu įstatiniu kapitalu. 
Jeigu sprendimas didinti įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų priimamas praėjus 6 mėnesiams nuo finansinių metų pabaigos, elektroniniu būdu nustatyta tvarka turi būti pateiktas  tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas padidinti įstatinį kapitalą laikomas negaliojančiu, jeigu pakeisti bendrovės įstatai nebuvo pateikti JAR tvarkytojui per 6 mėnesius nuo visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą padidinti įstatinį kapitalą, dienos.
Dokumentus dėl įstatų įregistravimo galima pateikti šiais būdais: tiesiogiai teikiant dokumentus ir duomenis Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, paštu ir elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną.

Kai dokumentai teikiami tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, dokumentų ir duomenų teikėjas notaro voke turi pateikti:
- prašymą forma JAR-1 su notaro tvirtinamuoju įrašu;
- pakeistus įstatus;
- Akcinių bendrovių įstatymo 45-451 nustatytais atvejais - turto vertinimo ataskaitą arba pažymą, jeigu už akcijas sumokama nepiniginiu įnašu;
- sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo;
- dokumentus ir duomenis teikiančio  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia ne juridinio asmens vadovas, o atstovas, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi buti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Kai uždarosios akcinės bendrovės akcijos apmokamos piniginiu įnašu, prašymą įregistruoti naujus įstatus galima teikti elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarnos sistemąTeikiant prašymą įregistruoti naujus įstatus per  Registrų centro klientų savitarnos sistemą, horizontaliame meniu reikėtų pasirinkti Juridinių asmenų registras, o vertikaliame meniu reiktų pasirinkti nuorodas: Juridinio asmens, filialo ir duomenų registravimas, Juridinio asmens, filialo duomenų registravimas, patvirtinus, kad kontaktiniai duomenys teisingi arba įrašius pakeistus kontaktinius duomenis, pasirinkti Kapitalo duomenys> Akcijos ir kapitalas bei pasirinkti nuorodą Išregistruoti sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo,  atitinkamuose duomenų laukuose įrašyti keičiamus duomenis ir spustelėti Tęsti. Tuomet sistema sugeneruos naujus įstatus ir prašymą JAR-1-E. Bendrovės įstatai bus sugeneruoti automatiškai, vadovaujantis Ūkio ministro (šiuo metu - Ekonomikos ir inovacijų ministerija) įsakymu patvirtintais uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais. Įstatus elektroniniu parašu turės pasirašyti prašymą keisti duomenis ir dokumentus teikiantis asmuo. Pridedami dokumentai (šiuo atveju - protokolas ar vienintelio akcininko sprendimas) turi būti išsaugoti PDF arba ADOC formate. Reikalavimus protokolui bei jo priedams nustato Civilinio kodekso 2.90 str.

Kai prašymas teikiamas popieriniu būdu, už pakeistų įstatų įregistravimą mokamas 19,80 euro atlyginimas, elektroniniu būdu - 17,54 euro atlyginimas.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys ir dokumentai įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

 
 
Redaguota: 2023-08-03 13:39
Į viršų