Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius dokumentus reikėtų pateikti norint įregistruoti priestatą, kai statinys bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems savininkams?

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre pakeisti nekilnojamojo daikto duomenis, atlikus jo rekonstrukciją (pristačius priestatą), Registrų centro teritoriniam klientų aptarnavimo padaliniui kartu su prašymu turi pateikti atnaujintą nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje.

Jei statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruotą Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kurioje nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi),  kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje. Deklaracija apie statybos užbaigimą yra pagrindas Nekilnojamojo turto registre pakeisti rekonstruoto statinio duomenis.
Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas" (statinių) ar "GeoMatininkas" (žemės sklypo).
Pažymėtina ir tai, kad kartu su aukščiau nurodytais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti statinio bendraturčių susitarimą dėl jiems nuosavybės teise priklausančių aritmetinių dalių pasikeitimo, vienam iš savininkų padidinus nekilnojamąjį daiktą.

Papildoma informacija:
 
Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti nurodytais atvejais teikiami kadastro tvarkytojui, sąrašas

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis ir Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.


 

 

Redaguota: 2023-11-23 09:23
Į viršų