Nekilnojamojo turto kadastras ir registras

Kokius veiksmus reikia atlikti norint pakeisti vienbučio gyvenamojo namo paskirtį į dvibutį gyvenamąjį namą, ir kokius dokumentus reikėtų pateikti Registrų centrui, norint įregistruoti dvibutį gyvenamąjį namą su butais?

Statinių paskirties keitimas ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimas yra vykdomas vadovaujantis  Statybos  įstatymo, Statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ IX skyriaus  nuostatomis ir reikalavimais.

Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto (pastato) kadastro duomenys keičiami ir nauji nekilnojamojo turto kadastro objektai (butai) įrašomi nekilnojamojo daikto savininkui pateikus prašymą. Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto  kadastro duomenis po pastato  paskirties pakeitimo ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų suformavimo, Registrų centro teritoriniam padaliniui turi būti pateikiama atnaujinta pastato ir butų kadastro duomenų bylos, parengtos matininkų, nurodytų  Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir pastato paskirties pakeitimą ir naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų (butų) suformavimą patvirtinantys dokumentai. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateikta  Statybos įstatymo 28 straipsnyje nurodyta savininko(-ų) surašyta deklaracija apie statybos  užbaigimą/paskirties pakeitimą, patvirtinta Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.  Deklaracijoje turi būti nurodyti statybą leidžiantys dokumentai, išskyrus atvejus, kai jie neprivalomi.

Kartu su išvardintais dokumentais nekilnojamojo turto registro tvarkytojui turi būti pateiktas ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas bendraturčių susitarimas dėl atsidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, jei gyvenamasis namas nuosavybės teise priklauso ne vienam savininkui. 
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje "Matininkas".

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2 punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti teikiami kadastro tvarkytojui atitinkamais atvejais, sąrašas.

Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo  nuostatos ir statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą rekvizitai patvirtinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 27 d.  įsakymu  Nr. 1V-152 „Deklaracijos apie statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) (kai statybą numatyta užbaigti etapais) statybos užbaigimą / statinio (-ių), jo (jų) dalies (-ių) / patalpos (-ų) paskirties pakeitimą rekvizitus".

 


Redaguota: 2022-02-23 12:57
Į viršų