Juridinių asmenų registras

Kaip pateikti metines finansines ataskaitas Registrų centrui? Kokie nustatyti terminai?

Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungęs prie sistemos  tiek per elektroninę bankininkystę sistemą, tiek elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.

Išsamią informaciją, kaip pateikti  finansinių ataskaitų rinkinį elektroniniu būdu (interaktyviai on-line) rasite Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) vartotojo vadove bei Finansinių ataskaitų rinkinių ir kitų dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse.

Pagal Civilinio kodekso CK 2.66 4. Įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.
Finansinė atskaitomybė paprastai tvirtinama visuotiniame dalyvių susirinkime, kuris šaukiamas, pasibaigus finansiniams metams. Kai kurie įstatymai nustato terminą, iki kada turi būti patvirtinta finansinė atskaitomybė.
Pavyzdžiui:
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinama finansinė atskaitomybė, turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.
Pagal Mažųjų bendrijų įstatymą mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime.  

Svarbu! Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina  paramos gavėjo statusą, kai viešasis juridinis asmuo  - paramos gavėjas - per  nurodytą terminą  Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. Paramos gavėjo statusas panaikinamas  per 2 mėnesius po to, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas raštu įspėja apie pažeidimą.
Redaguota: 2021-02-12 10:46
Į viršų