Juridinių asmenų registras

Kaip pateikti metines finansines ataskaitas Registrų centrui? Kokie nustatyti terminai?

Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungę prie sistemos  per elektroninės bankininkystės sistemą arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.

Pagal Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalį įstatymų nustatytais atvejais Juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.
Finansinė atskaitomybė tvirtinama eiliniame visuotiniame dalyvių susirinkime, kuris šaukiamas, pasibaigus finansiniams metams. Kai kurie įstatymai nustato terminą, iki kada turi būti patvirtinta finansinė atskaitomybė. Pavyzdžiui: pagal Akcinių bendrovių įstatymą eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinama finansinė atskaitomybė, turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, pagal Mažųjų bendrijų įstatymą mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime.  

Pareigą teikti finansinių ataskaitų rinkinius taip pat nustato atskiras teisines formas reglamentuojantys įstatymai ir Juridinių asmenų registro nuostatai.

Finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti:

akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, individualios įmonės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, jeigu nerengia metinės ataskaitos, asociacijos, jeigu nerengia metinės ataskaitos, viešosios įstaigos.

Informuojame, kad vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, Juridinių asmenų registre veiklos stabdymas neregistruojamas, juridinis asmuo laikomas veikiančiu ir turi teikti įstatymų nustatytus dokumentus ir duomenis.
Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.

Svarbu! Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina  paramos gavėjo statusą, kai viešasis juridinis asmuo  - paramos gavėjas - per  nurodytą terminą  Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. Paramos gavėjo statusas panaikinamas  per 2 mėnesius po to, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas raštu įspėja juridinį asmenį apie pažeidimą. Dėl  paramos gavėjo statuso suteikimo papildomai galima kreiptis tik po metų nuo jo panaikinimo dienos.
 
 

 
Redaguota: 2022-01-07 14:54
Į viršų