Juridinių asmenų registras

Kaip pateikti metines finansines ataskaitas Registrų centrui, kas jas gali teikti? Kokie nustatyti finansinės atskaitomybės pateikimo terminai?

Informuojame, kad finansinių ataskaitų rinkinius gali teikti juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo, prisijungę prie sistemos  per elektroninės bankininkystės sistemą arba kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu. Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimo tvarką rasite Registrų centro tinklalapyje pagal šią nuorodą.

Verslo apskaitos standartus, jų taikymo metodines rekomendacijas rasite Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos interneto svetainėje. Konsultacijų konkrečiais verslo apskaitos standartų taikymo, finansinių ataskaitų sudarymo klausimais rekomenduojame kreiptis į minėtą tarnybą.

Pagal Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalį įstatymų nustatytais atvejais Juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.
Finansinė atskaitomybė tvirtinama eiliniame visuotiniame dalyvių susirinkime, kuris šaukiamas, pasibaigus finansiniams metams. Kai kurie įstatymai nustato terminą, iki kada turi būti patvirtinta finansinė atskaitomybė. Pavyzdžiui: pagal Akcinių bendrovių įstatymą eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame tvirtinama finansinė atskaitomybė, turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, pagal Mažųjų bendrijų įstatymą mažosios bendrijos metinių finansinių ataskaitų rinkinys ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi būti patvirtintas mažosios bendrijos narių susirinkime.

Finansinių ataskaitų rinkinius turi teikti: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, individualios įmonės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialai, Europos ekonominių interesų grupės, jeigu sudaro metines finansines ataskaitas, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės, mažosios bendrijos, labdaros ir paramos fondai, jeigu nerengia metinės ataskaitos, asociacijos, jeigu nerengia metinės ataskaitos, viešosios įstaigos. 

Atkreiptinas dėmesys, kad viešosios įstaigos, kurios pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą priskiriamos prie viešojo sektoriaus subjektų, patvirtintus metinius finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusius dokumentus teikia per Finansų ministerijos Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS). Dokumentai į VSAKIS įkeliami pasibaigus ataskaitiniams metams, atitinkamų metų Konsolidavimo kalendoriuje nustatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki gegužės 25 d. Viešojo sektoriaus subjektų sąrašas (Konsolidavimo schema) skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje.

Vadovaujantis Asociacijų įstatymo, Viešųjų įstaigų įstatymo, Labdaros ir paramos fondų įstatymo pakeitimais, kurie įsigaliojo 2018-01-01, yra sukurta papildoma Neatlygintinos paieškos Juridinių asmenų registre paslauga – neatlygintinas asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktų metinių finansinių ataskaitų rinkinių bei su jais susijusių dokumentų skelbimas Registrų centro interneto svetainėje.
Neatlygintinai skelbiami trijų teisinių formų (asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų) 2017-01-01 ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių dokumentai.
Norėdami pasinaudoti šia neatlygintina paslauga, spustelkite šią nuorodą. Atsiradusiame paieškos laukelyje įveskite juridinio asmens pavadinimą ir (arba) kodą bei įrašykite sistemos nurodytą apsaugos kodą. Paieškos sistemai suradus juridinį asmenį, paspauskite aktyvų raudonos spalvos ženklelį "D" (Neatlygintina JA dokumentų sąrašo peržiūra). Jeigu minėti dokumentai pateikti, JA dokumentų sąrašo peržiūroje matoma aktyvi nuoroda (pabraukta, pvz., Finansinės atskaitomybės dokumentai / 2020 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita), patvirtintos finansinės ataskaitos), kurią pasirinkus, pateikiamas dokumentų sąrašas/nuorodos.

Vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, Juridinių asmenų registre veiklos stabdymas neregistruojamas, juridinis asmuo laikomas veikiančiu ir turi teikti įstatymų nustatytus dokumentus ir duomenis.
Teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir Valstybinė mokesčių inspekcija yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.

Dėmesio! Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina  paramos gavėjo statusą, kai viešasis juridinis asmuo  - paramos gavėjas - per  nurodytą terminą  Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikia metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. Paramos gavėjo statusas panaikinamas  per 2 mėnesius po to, kai Juridinių asmenų registro tvarkytojas raštu įspėja juridinį asmenį apie pažeidimą. Dėl  paramos gavėjo statuso suteikimo papildomai galima kreiptis tik po metų nuo jo panaikinimo dienos.
 
Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalį neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.
 

Redaguota: 2024-05-16 15:54
Į viršų