Juridinių asmenų registras

Kokia tvarka keičiamas juridinio asmens pavadinimas?

Civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalis nustato, kad  juridinis asmuo, prieš pakeisdamas pavadinimą, privalo apie tai paskelbti viešai vieną kartą arba pranešti visiems juridinio asmens kreditoriams raštu. Skelbimui taikomos ir Civilinio kodekso 1.65 straipsnio nuostatos.

Pavadinimas gali būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.
Notaras netikrina pavadinimo tapatumo bei atitikimo teisės aktų reikalavimams, todėl  tik laikinai įtraukus pavadinimą į Juridinių asmenų registrą galima garantuoti, kad pavadinimas bus pripažintas tinkamu. Norint pakeisti juridinio asmens pavadinimą, turi būti pakeisti ir įregistruoti Juridinių asmenų registre steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas ar kita).
Pateikti prašymą įregistruoti pakeistą juridinio asmens steigimo dokumentą dėl pavadinimo keitimo galima šiais būdais:
Teikiant dokumentus ir duomenis tiesiogiai Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, dokumentų ir duomenų teikėjas Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikia:
1. prašymą forma JAR-1 su tvirtinamuoju notaro įrašu. Notaro tvirtinimas nereikalingas Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytais atvejais;
2. pakeistą steigimo dokumentą;
3. juridinio asmens organo ar teisės aktuose numatytais atvejais - dalyvių sprendimą pakeisti juridinio asmens duomenis ir steigimo dokumentą;
4. Dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei dokumentus teikia įgaliotas asmuo, kartu su dokumentais Registro tvarkytojui turi būti pateikiami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

Keisti pavadinimą elektroniniu būdu yra galimybė uždarosioms akcinėms bendrovėms, individualioms įmonėms, viešosioms įstaigoms, asociacijoms, mažosioms bendrijoms bei labdaros ir paramos fondams. Pagal šiuo metu esančias technines galimybes, keičiant pavadinimą elektroniniu būdu, jis turi būti laikinai įrašytas į Juridinių asmenų registrą.  Steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai) automatiškai sugeneruojami sistemoje pagal patvirtintus pavyzdinius atitinkamos teisinės formos steigimo dokumentus.
Prašymas įregistruoti pakeistą pavadinimą ir įstatus elektroniniu būdu yra teikiamas, kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu prisijungus prie Registrų centro klientų savitarnos sistemos. Prašymą gali teikti vadovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteiktas įgaliojimas. Horizontaliame meniu reikia pasirinkti Juridinių asmenų registras, kairėje sistemos lango pusėje esančiame meniu reikės pasirinkti laukelius: Juridinio asmens prašymai > Prašymas keisti juridinio asmens duomenis ir dokumentus > Pagrindiniai ir kiti duomenys. Įrašius sistemos prašomus duomenis,  sistema sugeneruos prašymą JAR-1-E ir steigimo dokumentą, tačiau papildomai į sistemą reikia  įkelti PDF formatu išsaugotą juridinio asmens organo sprendimą pakeisti juridinio asmens pavadinimą ir patvirtinti steigimo dokumentą.
Nustatytą atlyginimo dydį už juridinių asmenų dokumentų ir duomenų pakeitimų įregistravimą rasite pagal nuorodą.

Juridinių asmenų registro tvarkytojui neradus kliūčių įregistruoti, pakeisti duomenys ir dokumentai įregistruojami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Daugiau informacijos, kas žinotina keičiant duomenis elektroniniu būdu, rasite Registrų centro tinklalapyje pagal nuorodą.
 
Redaguota: 2020-01-02 11:40
Į viršų