E-varžytinės, aukcionai

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais atvejais aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo.
 
informuojame, kad  tokios techninės galimybės šiuo metu nėra, tačiau dalyvio mokestį galite sumokėti per kitas išorines internetinės bankininkystės sistemas.
 
 
Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas po elektroninio aukciono pabaigos į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
 
Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybės.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.
Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos.
Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.
 
Aukciono organizatorius kiekvienu atveju nustato aukciono dalyvio registravimo mokestį.
 
Jeigu asmuo varžytinėse dalyvauja per atstovą, www.evarzytynes.lt papunktyje nustatyta tvarka atstovas turi identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą nurodytą informaciją ir atlikti nustatytus veiksmus. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.
 
 
 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų  bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus.
 
Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.
Apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbiama viešai aukciono organizatoriaus interneto svetainėje ir bent vienoje Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėje. Aukcionui neįvykus informacija apie rengiamą naują to paties turto aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios.
 
Varžytinėse gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Asmuo gali dalyvauti varžytinėse netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba. Varžytinėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytines, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai).
 
Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
 
 
Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono sąlygose nustatyta tvarka, sumokėdamas nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainą į aukciono organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Į įsigyto turto kainą įskaičiuojamas iki dokumentų pateikimo sumokėtas garantinis įnašas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą neįskaitomas.
 
 
Juridinis asmuo gali dalyvauti elektroniniame aukcione per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.
 
 
Ši būsena parodo, kad asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo. Aukciono organizatoriui patvirtinus/atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu bei būsena prie aukciono pasikeičia į „Patvirtinta“/ „Nepatvirtinta“.