E-varžytinės, aukcionai

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas.
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūras aprašas.

Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime. Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.


Taip, galima. Detalesnę informaciją rasite čia: Kaip juridiniam asmeniui prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo?


Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.


Varžytynėse gali dalyvauti tik asmenys, sumokėję per elektroninės bankininkystės sistemą dalyvio registracijos mokestį.  Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Dalyvio mokestis sumokamas registracijos į varžytynes metu, asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.evarzytynes.lt per elektroninės bankininkystės sistemą.

Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.


Aukciono dalyvio registravimo mokestį kiekvienu konkrečiu atveju nustato aukciono organizatorius. Dalyvio registravimo mokestis yra nurodytas skelbime apie parduodamą turtą.

Aukcionas ar nuomos konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas dalyvis, nė vienas dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo ar nuomos kainos arba, įvykus aukcionui ar nuomos konkursui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos. Organizatorius savo teisės akte gali nustatyti kitas sąlygas, kada aukcionas ar nuomos konkursas gali būti laikomas neįvykusiu.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti ar išsinuomoti turtą, būtina susipažinti su organizatoriaus aukciono / nuomos konkurso vykdymo sąlygomis ir tvarka.
Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybių administracijos.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Šiuo metu tokių techninių galimybių nėra, tačiau dalyvio mokestį galite sumokėti per kitas išorines internetinės bankininkystės sistemas.


Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis (pvz., kas apmoka notaro išlaidas, per kiek dienų laimėtojas turi sumokėti likusią sumą ir pan.).
Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis.

Varžytynių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nemokumo administratoriui nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.


Antstolis atšaukti varžytynes gali iki varžytynių pabaigos, jeigu paaiškėjo LR civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos, ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos. Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo skelbiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.
Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Užsienio subjektas, ketinantis įsigyti žemės sklypą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su žemės sklypu, turi kreiptis į varžytynių vykdytoją ar aukciono organizatorių. Kontaktai yra nurodyti skelbime.
 
Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:
- po 30 (trisdešimties) dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 eurų;
- po 20 (dvidešimties) dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, pasibaigus varžytynėms, laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis pervedamas į antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes vykdžiusio antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą sumokėti kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumą.


Varžytynių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytynių sąskaitą per elektroninės bankininkystės sistemą registruojantis į varžytynes.

Kainą dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.

Neautomatiniu būdu. Dalyvis kiekvieną kartą kainą už parduodamą turtą pats įveda į lauką „Mano siūloma kaina“. Iki varžymosi pabaigos dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.
Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turite kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.


Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių  pabaigos.


Pasibaigus varžytynėms, aukcionui ar nuomos konkursui, informacija viešai skelbiama ir prieinama svetainėje www.evarzytynes.lt 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.


Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, interneto svetainės www.evarzytynes.lt skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinti pinigai.
Būsena „Vykstančios“ – asmuo gali registruotis ir siūlyti savo kainą.
Būsena „Baigtos“ – kai sueina varžytynių pabaigos laikas ir yra nustatytas laimėtojas.
Būsena „Atšauktos“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – pasirašius turto pardavimo iš varžytynių aktą.

Jeigu kainos nekeliate, ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
Užsienio piliečiai prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo gali dviem būdais:
 
   - prisijungti per iPasas, patvirtinti savo tapatybę sistemoje nurodytomis priemonėmis gali užsienio piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
   - asmenys, neturintys asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, elektroninėse varžytynėse, aukcionuose, nuomos konkursuose gali dalyvauti per įgaliotą asmenį.
 
Jeigu kainos nekeliate ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
 
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytynėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais ir, pasirinkęs varžytynes iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.