E-varžytinės, aukcionai

Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui:

1.    per dešimt (10) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra mažesnė negu trys tūkstančiai eurų;
2.    per dvidešimt (20) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra nuo trijų tūkstančių eurų iki trisdešimties tūkstančių eurų;
Ši būsena parodo, kad asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo. Aukciono organizatoriui patvirtinus/atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu bei būsena prie aukciono pasikeičia į „Patvirtinta“/ „Nepatvirtinta“.
Juridinis asmuo e-varžytinėse gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba per įgaliotą asmenį.
Pasibaigus elektroninėms varžytinėms, asmeniui gali būti išduodamas elektroninių varžytinių nuasmenintas kainų didinimo protokolas.

Asmuo, norintis gauti elektroninių varžytinių nuasmenintą protokolą, turi pateikti Registrų centrui laisvos formos prašymą asmeniškai atvykus arba siunčiant paštu adresu: Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, arba el. pašto adresu: ais.admin@registrucentras.lt.

Elektroninių varžytinių nuasmeninto protokolo išdavimas yra mokama paslauga:
Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir registracijos pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 

SVARBU. Užsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę naudotojai.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Dėl informacijos apie valstybes, kurių piliečiai, nuolatiniai gyventojai, taip pat jose įsteigti asmenys atitinka Konstituciniame įstatyme nustatytus europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, aukciono organizatorius gali raštu kreiptis į kompetentingas Lietuvos Respublikos valstybės institucijas ir įstaigas, o šios per 10 darbo dienų nuo kreipimosi gavimo turi parengti ir pateikti raštu informaciją, leidžiančią aukciono organizatoriui nustatyti, ar aukcione ketinantis dalyvauti asmuo – užsienio subjektas – turi teisę nuosavybėn įsigyti žemės sklypą.
Juridiniai asmenys, ketinantys dalyvauti elektroniniame aukcione, papildomai pateikia šių dokumentų skaitmenines kopijas ir patvirtina, kad laimėję aukcioną pateiks šių dokumentų originalus arba kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka:
 
1. Registracijos pažymėjimo arba juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis, nė vienas aukciono dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo kainos arba, įvykus aukcionui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos.
Aukcionui neįvykus, gali būti skelbiamas naujas aukcionas.
 
Atsiskaitymas dalimis už aukcione įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus turi būti vykdomas laikantis šių nuostatų:
  • pradinė įmoka turi būti ne mažesnė kaip 30 procentų aukcione nustatytos nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainos (įskaitant dalyvio garantinį įnašą) ir turi būti sumokėta per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo;
  • abiejose – nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pi
Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono sąlygose nustatyta tvarka, sumokėdamas nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų kainą į aukciono organizatoriaus nurodytą sąskaitą. Į įsigyto turto kainą įskaičiuojamas iki dokumentų pateikimo sumokėtas garantinis įnašas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą neįskaitomas.
 
 
Juridinis asmuo gali dalyvauti elektroniniame aukcione per atstovą – juridinio asmens vadovą arba įgaliotą asmenį, kuriam įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti, prisijungęs prie Registrų centro savitarnos sistemos ir pasirašęs įgaliojimą elektroniniu parašu.
 
 
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroniniame aukcione, patvirtinęs savo tapatybę  www.evaržytynes.lt interneto svetainės skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta/buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turėtų būti grąžintas garantinis įnašas.
Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
 
 
Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo kainą. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytais atvejais aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas, laikomas šalių sutartais minimaliais aukciono organizatoriaus nuostoliais dėl aukciono laimėtojo įsipareigojimų nevykdymo.
 
Aukciono organizatorius kiekvienu atveju nustato aukciono dalyvio registravimo mokestį.
 
Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas po elektroninio aukciono pabaigos į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
 
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų  bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą ar kitus nekilnojamuosius daiktus.
 
Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.
Apie rengiamą aukcioną ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbiama viešai aukciono organizatoriaus interneto svetainėje ir bent vienoje Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo priemonėje. Aukcionui neįvykus informacija apie rengiamą naują to paties turto aukcioną skelbiama ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki aukciono dalyvių registravimo pradžios.
 
Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybės.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.
Varžytines organizavusiam antstoliui per vieną darbo dieną nuo varžytinių pabaigos elektroninio ryšio priemonėmis išsiunčiamas pranešimas apie varžytinių laimėtoją. Varžytinių laimėtojui – Sprendimų vykdymo instrukcijos 24 priede nustatytos formos pranešimas apie laimėtas varžytines. Per tris darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo,  bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių  pabaigos, antstolis surašo turto pardavimo iš varžytinių aktą.
Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo per tris darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo varžytinių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytinių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu. Varžytinių laimėtojui antstolis išduoda turto pardavimo iš varžytynių akto patvirtintą kopiją.
Jeigu asmuo varžytinėse dalyvauja per atstovą, www.evarzytynes.lt papunktyje nustatyta tvarka atstovas turi identifikuoti savo tapatybę, pateikti kitą nurodytą informaciją ir atlikti nustatytus veiksmus. Atstovas taip pat privalo nurodyti atstovaujamojo vardą, pavardę, asmens kodą (juridinio asmens pavadinimą, kodą) ir atstovavimo pagrindą.
 
 
 
Varžytinėse gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Asmuo gali dalyvauti varžytinėse netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba. Varžytinėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytines, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai).
 
Varžytinių pradžia yra jų paskelbimo interneto svetainėje www.evarzytynes.lt momentas. Varžytinės baigiamos:
  1. po trisdešimties dienų – iš varžytinių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 EUR;
  2. po dvidešimties dienų – iš varžytinių parduodant visą kitą turtą.

Varžytinės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Kainą elektroninių varžytinių dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytinėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę ir, pasirinkęs varžytines iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Asmuo, registruodamasis į pasirinktas varžytines, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi; patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su varžytinių vykdymo tvarka,  taip pat kad sutinka, jog Registrų centras tvarkytų jo asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, dalyvavimo varžytinėse tikslais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Per elektroninių varžytinių sistemą sumokėjęs 10 procentų pradinės turto kainos dydžio varžytinių dalyvio mokestį, asmuo tampa varžytinių dalyviu.
Būsena „Vykstančios“ – varžytinėms vykstant skelbime apie varžytines nurodytu laiku.
Būsena „Baigtos“ – suėjus varžytinių skelbime nurodytam varžytinių pabaigos laikui.
Būsena „Atšauktos“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – antstoliui savo patvarkymu varžytines paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – antstoliui pasirašius turto pardavimo iš varžytinių aktą.
 
Varžytines laimėjęs dalyvis privalo į varžytines organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytinių dalyvio mokesčio skirtumui: