E-varžytinės, aukcionai

Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis.

Aukciono dalyvio registravimo mokestį kiekvienu konkrečiu atveju nustato aukciono organizatorius. Dalyvio registravimo mokestis yra nurodytas skelbime apie parduodamą turtą.

Pasirinkus konkretų objektą, prie būsenos nurodoma rūšis: antstolių varžytynės, nemokumo administratorių varžytynės, Turto banko aukcionai, savivaldybių aukcionai, kiti aukcionai, nuomos konkursai.

Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Turto pirkimo–pardavimo būdas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.

Asmuo, patvirtinęs apie susipažinimą su skelbime ir aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, patvirtinęs apie sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, atlikęs registraciją į aukcioną ir aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyviu. Asmuo turi atitikti visas šias minėtas sąlygas.

Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis yra pripažįstamas laimėtoju.

Su organizatorių tvarkomis galite susipažinti čia (nuoroda https://www.evarzytynes.lt/evs/legal.do) arba kreipiantis tiesiogiai į organizatorių. Organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45f4b8f060e911e4bf45e0caf7d247ff).
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūras aprašas.

Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime. Už aukcione įsigytą turtą aukciono laimėtojas atsiskaito aukciono organizatoriaus nustatyta tvarka.

Taip, galima. Detalesnę informaciją rasite čia: Kaip juridiniam asmeniui prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo?

Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.

Varžytynėse gali dalyvauti tik asmenys, sumokėję per elektroninės bankininkystės sistemą dalyvio registracijos mokestį.  Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Dalyvio mokestis sumokamas registracijos į varžytynes metu, asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.evarzytynes.lt per elektroninės bankininkystės sistemą.

Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.

Aukcionuose ir nuomos konkursuose gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Taip pat asmuo gali dalyvauti aukcionuose, nuomos konkursuose netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba.
Asmens registravimas vykdomas asmeniui prisijungus interneto svetainėje www.evarzytynes.lt ir patvirtinus savo tapatybę svetainėje siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais.
Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri yra neįskaitoma į turto pardavimo kainą ir negrąžinama. Aukciono organizatorius gali numatyti atvejus, kada dalyvio registracijos mokestis gali būti grąžinamas.

Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.

Aukcionas ar nuomos konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas dalyvis, nė vienas dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo ar nuomos kainos arba, įvykus aukcionui ar nuomos konkursui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos. Organizatorius savo teisės akte gali nustatyti kitas sąlygas, kada aukcionas ar nuomos konkursas gali būti laikomas neįvykusiu.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti ar išsinuomoti turtą, būtina susipažinti su organizatoriaus aukciono / nuomos konkurso vykdymo sąlygomis ir tvarka.

Viešąjį aukcioną organizuoja ir vykdo valstybės įmonė Turto bankas arba savivaldybių administracijos.
Kai parduodamas turtas yra naudojamas Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir diplomatinių atstovų rezidencijų funkcijoms atlikti, aukciono organizatorius yra Lietuvos Respublikos diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Šiuo metu tokių techninių galimybių nėra, tačiau dalyvio mokestį galite sumokėti per kitas išorines internetinės bankininkystės sistemas.

Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis (pvz., kas apmoka notaro išlaidas, per kiek dienų laimėtojas turi sumokėti likusią sumą ir pan.).

Varžytynių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui ar nemokumo administratoriui, nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Antstolis atšaukti varžytynes gali iki varžytynių pabaigos, jeigu paaiškėjo LR civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos. Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo skelbiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.
Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Užsienio subjektas, ketinantis įsigyti žemės sklypą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su žemės sklypu, turi kreiptis į varžytynių vykdytoją ar aukciono organizatorių. Kontaktai yra nurodomi skelbime.

Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:
 - po 30 (trisdešimties) dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 eurų;
 - po 20 (dvidešimties) dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.
Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, pasibaigus varžytynėms, laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis pervedamas į antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes vykdžiusio antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą sumokėti kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumą.

Varžytynių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytynių sąskaitą per elektroninės bankininkystės sistemą registruojantis į varžytynes.