E-varžytinės, aukcionai

Jeigu kainos nekeliate, ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
Skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kuri negali būti didesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės bendros aukciono būdu parduodamo aukciono objekto pardavimo kainos. Dalyvio garantinį įnašą asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną.


Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.


Jeigu kainos nekeliate ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
 
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių  pabaigos.


Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
Pasirinkus konkretų objektą prie būsenos nurodoma rūšis: antstolių varžytynės, nemokumo administratorių varžytynės, Turto banko aukcionai, savivaldybių aukcionai, kiti aukcionai, nuomos konkursai.


Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:
- po 30 (trisdešimties) dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 eurų;
- po 20 (dvidešimties) dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Užsienio piliečiai prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo gali dviem būdais:
 
   - prisijungti per iPasas, patvirtinti savo tapatybę sistemoje nurodytomis priemonėmis gali užsienio piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
   - asmenys, neturintys asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, elektroninėse varžytynėse, aukcionuose, nuomos konkursuose gali dalyvauti per įgaliotą asmenį.
 
Būsena „Vykstančios“ – asmuo gali registruotis ir siūlyti savo kainą.
Būsena „Baigtos“ – kai sueina varžytynių pabaigos laikas ir yra nustatytas laimėtojas.
Būsena „Atšauktos“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – pasirašius turto pardavimo iš varžytynių aktą.

Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turite kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.


Asmuo, patvirtinęs apie susipažinimą su skelbime ir aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, patvirtinęs apie sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, sumokėjęs taikomus dalyvio mokesčius bei užbaigęs registraciją į aukcioną ir aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyviu. Asmuo turi atitikti visas paminėtas sąlygas.

Pasibaigus varžytynėms, aukcionui ar nuomos konkursui, informacija viešai skelbiama ir prieinama svetainėje www.evarzytynes.lt 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.


Varžytynių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytynių sąskaitą per elektroninės bankininkystės sistemą registruojantis į varžytynes.

Dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo. Teisės aktai galimybės ištaisyti suklydimą ar atšaukti elektroninėse varžytynėse, aukcionuose ar nuomos konkursuose pasiūlytos kainos nenumato. Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, todėl dalyvis, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas asmuo, turi galimybę pasiūlyti savo kainą, atitinkančią jo tikrąją valią.

Laimėtoju tampa dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, pasibaigus varžytynėms, laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis pervedamas į antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes vykdžiusio antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą sumokėti kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumą.


Pasibaigus registracijos laikui, registracija į aukcioną yra nebegalima. Jeigu buvo atliktas mokėjimo pavedimas, asmuo dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis į aukciono organizatorių (aukciono organizatorius yra nurodomas konkrečiame skelbime apie parduodamą turtą). Pinigų grąžinimo tvarką nustato aukciono organizatorius.
 
Su antstolio vykdomų varžytynių tvarka galite susipažinti čia
Aukciono dalyvio garantinio įnašo dydis yra 10 procentų bendros pradinės turto pardavimo kainos. Aukciono laimėtojo garantinis įnašas įskaitomas kaip dalinė įmoka už įsigytą turtą.


Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Užsienio subjektas, ketinantis įsigyti žemės sklypą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su žemės sklypu, turi kreiptis į varžytynių vykdytoją ar aukciono organizatorių. Kontaktai yra nurodyti skelbime.
 
Aukciono dalyvio registravimo mokestį kiekvienu konkrečiu atveju nustato aukciono organizatorius. Dalyvio registravimo mokestis yra nurodytas skelbime apie parduodamą turtą.

Aukcionas ar nuomos konkursas laikomas neįvykusiu, jeigu neužregistruotas nė vienas dalyvis, nė vienas dalyvis nepasiūlo aukciono sąlygose nustatytos pradinės pardavimo ar nuomos kainos arba, įvykus aukcionui ar nuomos konkursui, paaiškėja, kad neįvykdytos kitos sąlygos. Organizatorius savo teisės akte gali nustatyti kitas sąlygas, kada aukcionas ar nuomos konkursas gali būti laikomas neįvykusiu.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti ar išsinuomoti turtą, būtina susipažinti su organizatoriaus aukciono / nuomos konkurso vykdymo sąlygomis ir tvarka.
Varžytynės, aukcionai, nuomos konkursai vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.


Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis yra pripažįstamas laimėtoju.


Varžytynių dalyvio asmens duomenys negali būti atskleisti nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nemokumo administratoriui nei kitiems varžytynių dalyviams, nei tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.


Elektroninį įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti per VĮ Registrų centro klientų savitarną. Taip pat teisės aktų nustatyta tvarka išdavus rašytinį įgaliojimą, kurį įgaliotas asmuo turi pateikti registracijos metu, t. y. įkelti į sistemą. Įgaliojimai yra išduodami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.


Su organizatorių tvarkomis galite susipažinti čia arba kreipiantis tiesiogiai į organizatorių. Organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.