E-varžytinės, aukcionai

Dalyvauti aukcione turi teisę tik organizatoriaus patvirtinti aukciono dalyviai.


Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas.
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūras aprašas.

Pasirinkus konkretų objektą prie būsenos nurodoma rūšis: antstolių varžytynės, nemokumo administratorių varžytynės, Turto banko aukcionai, savivaldybių aukcionai, kiti aukcionai, nuomos konkursai.


Skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kuri negali būti didesnė kaip 10 (dešimt) procentų pradinės bendros aukciono būdu parduodamo aukciono objekto pardavimo kainos. Dalyvio garantinį įnašą asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną.


Jeigu kainos nekeliate, ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
Jeigu kainos nekeliate ir varžytynių nelaimite, varžytynių dalyvio mokestis, atskaičius mokesčius už banko paslaugas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną grąžinamas į Jūsų registracijos metu nurodytą banko sąskaitą. Tokia tvarka varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas ir tais atvejais, kai varžytynės atšaukiamos.
 
Asmuo, pateikdamas dokumentus registravimui į konkretų elektroninį aukcioną, turi būti sumokėjęs dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą, kurių dydžiai nurodyti elektroninio aukciono skelbime. Mokėjimai atliekami į skelbime nurodytą aukciono organizatoriaus sąskaitą.
Užsienio piliečiai prisijungti prie elektroninių varžytynių ir aukcionų portalo gali dviem būdais:
 
   - prisijungti per iPasas, patvirtinti savo tapatybę sistemoje nurodytomis priemonėmis gali užsienio piliečiai, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra išduoti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
   - asmenys, neturintys asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, elektroninėse varžytynėse, aukcionuose, nuomos konkursuose gali dalyvauti per įgaliotą asmenį.
 
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos  kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių  pabaigos.


Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turite kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.


Asmuo, patvirtinęs apie susipažinimą su skelbime ir aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytais reikalavimais ir sąlygomis, patvirtinęs apie sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, sumokėjęs taikomus dalyvio mokesčius bei užbaigęs registraciją į aukcioną ir aukciono organizatoriaus patvirtintas dalyviu. Asmuo turi atitikti visas paminėtas sąlygas.

Varžytynių pradžia yra jų paskelbimo svetainėje www.evarzytynes.lt momentas.

Varžytynės baigiamos:
- po 30 (trisdešimties) dienų – iš varžytynių parduodant nekilnojamąjį turtą, kurio vieneto vertė viršija 30 000 eurų;
- po 20 (dvidešimties) dienų – iš varžytynių parduodant visą kitą turtą.

Varžytynės baigiamos jų pabaigos dienos tą pačią valandą ir minutę, kurią jos buvo paskelbtos.

Pasibaigus varžytynėms, aukcionui ar nuomos konkursui, informacija viešai skelbiama ir prieinama svetainėje www.evarzytynes.lt 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.


Su antstolio vykdomų varžytynių tvarka galite susipažinti čia
Pasibaigus registracijos laikui, registracija į aukcioną yra nebegalima. Jeigu buvo atliktas mokėjimo pavedimas, asmuo dėl pinigų grąžinimo turi kreiptis į aukciono organizatorių (aukciono organizatorius yra nurodomas konkrečiame skelbime apie parduodamą turtą). Pinigų grąžinimo tvarką nustato aukciono organizatorius.
 
Vadovaujantis LR civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, pasibaigus varžytynėms, laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis pervedamas į antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes vykdžiusio antstolio ar nemokumo administratoriaus depozitinę sąskaitą sumokėti kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumą.


Varžytynių dalyvio mokestis yra 10 procentų pradinės parduodamo turto kainos, kurį reikia sumokėti į specialią varžytynių sąskaitą per elektroninės bankininkystės sistemą registruojantis į varžytynes.

Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Užsienio subjektas, ketinantis įsigyti žemės sklypą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su žemės sklypu, turi kreiptis į varžytynių vykdytoją ar aukciono organizatorių. Kontaktai yra nurodyti skelbime.
 
Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis yra pripažįstamas laimėtoju.


Dalyvis neturi teisės atšaukti savo kainos pasiūlymo. Teisės aktai galimybės ištaisyti suklydimą ar atšaukti elektroninėse varžytynėse, aukcionuose ar nuomos konkursuose pasiūlytos kainos nenumato. Varžymosi pabaiga nėra ribojama laiko prasme, todėl dalyvis, būdamas pakankamai atidus ir rūpestingas asmuo, turi galimybę pasiūlyti savo kainą, atitinkančią jo tikrąją valią.

Laimėtoju tampa dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą.

Būsena „Vykstančios“ – asmuo gali registruotis ir siūlyti savo kainą.
Būsena „Baigtos“ – kai sueina varžytynių pabaigos laikas ir yra nustatytas laimėtojas.
Būsena „Atšauktos“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes atšaukus.
Būsena „Neįvykusios“ – LR teisės aktų nustatyta tvarka varžytynes paskelbus neįvykusiomis.
Būsena „Įvykusios“ – pasirašius turto pardavimo iš varžytynių aktą.

Su organizatorių tvarkomis galite susipažinti čia arba kreipiantis tiesiogiai į organizatorių. Organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.

Varžytynės, aukcionai, nuomos konkursai vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.


Elektroninį įgaliojimą juridinio asmens vadovas gali suteikti per VĮ Registrų centro klientų savitarną. Taip pat teisės aktų nustatyta tvarka išdavus rašytinį įgaliojimą, kurį įgaliotas asmuo turi pateikti registracijos metu, t. y. įkelti į sistemą. Įgaliojimai yra išduodami LR civilinio kodekso nustatyta tvarka.


Aukciono dalyvio registravimo mokestį kiekvienu konkrečiu atveju nustato aukciono organizatorius. Dalyvio registravimo mokestis yra nurodytas skelbime apie parduodamą turtą.

Šis klausimas nėra priskirtas Registrų centro kompetencijai. Asmuo, ketinantis įsigyti turtą, prieš atlikdamas registracijos veiksmus, dėl šio ir kitų klausimų, susijusių su turtu, turi kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodomi skelbime.
 

Dalyvių skaičius nėra skelbiamas, ši informacija yra konfidenciali.  Varžytynių dalyviai nežino, su keliais dalyviais varžosi.
Tik pasibaigus registracijos į aukcioną ar nuomos konkursą laikui, atsakingi organizatoriaus darbuotojai tikrina registracijos duomenis ir patvirtina arba atmeta registraciją.

Registracijos tvirtinimo trukmė yra nurodoma konkretaus aukciono ar nuomos konkurso skelbime. Tvirtinimo terminas yra pradedamas skaičiuoti pasibaigus registracijos terminui.