E-varžytinės, aukcionai

Aukcionas nuo varžytynių skiriasi turto pardavimo vykdymo procesais ir teisės aktais, reglamentuojančiais šiuos vykdymo procesus ir tvarkas. Lietuvoje terminas „varžytynės“ vartojamas, kai parduodamas nemokaus subjekto ar bankrutavusio subjekto turtas. Tada sakoma, kad yra parduodama iš varžytynių (priverstinis turto pardavimas).
Asmuo turi registruotis į aukcioną skelbime nurodytu registravimo laiku. Dalyvių registracijos pradžios ir pabaigos laikai rodomi pasirinkus konkretų aukcioną. 
SVARBUUžsiregistruoti į aukcioną gali tik prie sistemos prisijungę asmenys.

Registracija į aukcioną vyksta tokiu būdu:
Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo per 3 (tris) darbo dienas po visos kainos už parduotą turtą sumokėjimo, bet ne anksčiau kaip po 20 (dvidešimties) dienų nuo varžytynių pabaigos. Turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis surašo interneto svetainę www.evarzytynes.lt aptarnaujančioje informacinėje sistemoje ir pasirašo elektroniniu parašu.
Aukcionuose ir nuomos konkursuose gali dalyvauti Lietuvos arba užsienio valstybių piliečiai ir juridiniai asmenys, kurie naudojasi Lietuvoje veikiančiomis elektroninės bankininkystės sistemomis arba turi Lietuvoje išduotą elektroninį parašą. Taip pat asmuo gali dalyvauti aukcionuose, nuomos konkursuose netiesiogiai – naudodamasis įgalioto atstovo pagalba.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti elektroninėse varžytynėse, privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais ir, pasirinkęs varžytynes iš skelbiamo sąrašo, registruotis į jas.
Juridinis asmuo gali dalyvauti per atstovą – juridinio asmens vadovą arba per įgaliotą asmenį.
Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis už parduodamą turtą pasiūlo kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo kainą.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui:
   
    per 10 (dešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra mažesnė negu 3000 eurų;
    per 20 (dvidešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra nuo 3000 eurų iki 30 000 eurų;
    per 30 (trisdešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina viršija 30 000 eurų.
Varžytynes laimėjęs dalyvis privalo į varžytynes organizavusio antstolio depozitinę sąskaitą sumokėti pinigų sumą, kuri lygi kainos, už kurią buvo parduotas turtas, ir varžytynių dalyvio mokesčio skirtumui:

1.    per 10 (dešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra mažesnė negu 3000 eurų;
2.    per 20 (dvidešimt) dienų nuo varžytynių pabaigos – jeigu turto kaina yra nuo 3000 eurų iki 30 000 eurų;
Antstolis atšaukti varžytynes gali iki varžytynių pabaigos, jeigu paaiškėjo LR civilinio proceso kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos, ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos. Patvarkymas dėl varžytynių atšaukimo skelbiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka.
Aukciono organizatoriaus skelbime nurodyta konkreti pinigų suma eurais, kurią asmuo privalo sumokėti į aukciono organizatoriaus skelbime nurodytą banko sąskaitą prieš registruodamasis į aukcioną (jeigu taikoma) ir kuri yra neįskaitoma į turto pardavimo kainą ir negrąžinama. Aukciono organizatorius gali numatyti atvejus, kada dalyvio registracijos mokestis gali būti grąžinamas.

Kainą dalyviai gali didinti automatiniu ir neautomatiniu būdu.

Neautomatiniu būdu. Dalyvis kiekvieną kartą kainą už parduodamą turtą pats įveda į lauką „Mano siūloma kaina“. Iki varžymosi pabaigos dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Kiti dalyviai turi siūlyti didesnę kainą už prieš tai pasiūlytą, tačiau ją didinti gali ne mažesniu nei nustatytu minimaliu kainos didinimo intervalu.
I. Juridiniai asmenys / juridinio asmens statuso neturintys subjektai / jų filialai ar atstovybės:

1. Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
Dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami aukciono organizatoriaus taisyklėse nurodyta tvarka (pvz., per 5–10 darbo dienų). Dėl klausimų, susijusių su pinigų grąžinimu, asmuo turėtų kreiptis į aukciono organizatorių. Aukciono organizatoriaus kontaktai yra nurodyti konkrečiame aukcione.
Jeigu registracijos ar varžymosi metu susiduriate su sistemos veikimo trikdžiais, galite pateikti prašymą (skundą) Registrų centrui. Jis bus išnagrinėtas.
Prašymas (skundas), kuriame išdėstytos pareiškėjo nuostatos tam tikru klausimu, turi būti parengtas laikantis raštvedybos taisyklių.

Vadovaujantis Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų nagrinėjimo Valstybės įmonės Registrų centre taisyklėmis, asmenų prašymai turi būti:
    - parašyti valstybine kalba;
Asmuo, patvirtinęs savo tapatybę, interneto svetainės www.evarzytynes.lt skiltyje „Mano duomenys“ privalo nurodyti: adresą korespondencijai (jei gyvenamoji vieta / buveinė nėra deklaruota ar nesutampa su deklaruota), elektroninio pašto adresą, telefono numerį, banko sąskaitą, į kurią turi būti grąžinti pinigai.
Kainą didinant automatiniu būdu, jei kaina dar nėra padidinta, dalyvis nustato šiuos kainos didinimo intervalus:
  - pirminę siūlomą kainą, kuri negali būti mažesnė už pradinę turto pardavimo / nuomos kainą;
   - didžiausią siūlomą kainą;
Asmuo, registruodamasis į pasirinktas varžytynes, privalo užpildyti visus asmens ir kontaktinius duomenis, kurie sistemoje pažymėti kaip privalomi; patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su varžytynių vykdymo tvarka,  taip pat, kad sutinka, jog Registrų centras tvarkytų jo asmens duomenis, tarp jų ir asmens kodą, dalyvavimo varžytynėse tikslais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Per elektroninių varžytynių sistemą sumokėjęs 10 procentų pradinės turto kainos dydžio varžytynių dalyvio mokestį, asmuo tampa varžytynių dalyviu.
Jeigu iki varžytynių (aukciono) pabaigos laiko yra gautas bent vienas kainos pasiūlymas, varžymasis pratęsiamas papildomas penkias minutes nulį sekundžių ir per šį pratęstą papildomą laiką dalyviai gali siūlyti kainą už parduodamą turtą. Po kiekvieno per pratęstą papildomą penkių minučių nulio sekundžių laiką gauto kainos pasiūlymo varžytynės (aukcionas) pakartotinai pratęsiamos penkias minutes nulį sekundžių; šis laikas pradedamas skaičiuoti nuo naujo kainos pasiūlymo gavimo momento.
Ši būsena parodo, kad asmuo, užbaigęs registraciją, turi sulaukti aukciono organizatoriaus registracijos patvirtinimo ar atmetimo. Aukciono organizatoriui patvirtinus / atmetus asmens registraciją, asmuo gauna pranešimą el. paštu bei būsena prie aukciono pasikeičia į „Patvirtinta“/ „Nepatvirtinta“. Asmuo pats savo registracijos būseną gali pasitikrinti prisijungęs prie tinklalapio www.evarzytynes.lt
Pagrindiniai pardavėjai yra antstoliai, nemokumo administratoriai, valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos) ir kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai, pvz., AB Lietuvos paštas, AB „Lietuvos geležinkeliai“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Nacionalinė žemės tarnyba, Policijos komisariatai, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.
Sumokėtas dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į turto pardavimo kainą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis.

Varžytynėse gali dalyvauti tik asmenys, sumokėję per elektroninės bankininkystės sistemą dalyvio registracijos mokestį.  Varžytynėse neturi teisės dalyvauti antstolis, organizuojantis tas varžytynes, taip pat vienoje antstolių kontoroje su juo dirbantys kiti antstoliai, kontoros darbuotojai ir šių asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai (sugyventiniai). Dalyvio mokestis sumokamas registracijos į varžytynes metu, asmeniui prisijungus prie tinklalapio www.evarzytynes.lt per elektroninės bankininkystės sistemą.

Nepaisant to, kad turto realizavimo procedūros perkeltos į elektroninę erdvę, visi pageidaujantys įsigyti ar išsinuomoti turtą asmenys gali gyvai apžiūrėti parduodamą ar išnuomojamą turtą. Turto apžiūros data, vieta ir atsakingo asmens kontaktai yra nurodomi skelbime. Planuojant įsigyti / išsinuomoti objektą rekomenduojama susisiekti su varžytynių vykdytoju ar organizatoriumi dėl turto apžiūros ir pasikonsultuoti su atitinkamos srities specialistais.
Elektroninio aukciono dalyviams, nepripažintiems laimėtojais, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami į registracijos metu nurodytą banko sąskaitą.
Asmeniui, ketinančiam įsigyti turtą, būtina susipažinti su konkretaus aukciono organizatoriaus tvarkoje nustatytų mokesčių grąžinimo tvarka ir kitomis sąlygomis (pvz., kas apmoka notaro išlaidas, per kiek dienų laimėtojas turi sumokėti likusią sumą ir pan.).
Paslauga yra mokama. Duomenys teikiami nuasmeninti ir tik pasibaigus varžymuisi. Asmuo, norintis gauti nuasmenintą dalyvių varžymosi eigos protokolą, turi pateikti Registrų centrui prašymą vienu iš būdų:
dokumentus siųsdamas paštu arba atnešęs vietoje adresu Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius.
dokumentus siųsdamas el. paštu info@registrucentras.lt. Siunčiami dokumentai privalo būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Elektroninių aukcionų paslaugų gavėjai yra valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos), kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai.
Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį su Registrų centru. Paslaugos yra mokamos.
 
Informaciją apie paslaugą rasite šioje nuorodoje.
Nuoroda į RC tvarkos aprašus čia.
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašas.
Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūras aprašas.

Elektroninių aukcionų ir elektroninių nuomos konkursų paslaugų gavėjai yra valstybės ar savivaldybių turto valdytojai (VĮ Turto bankas ir savivaldybių administracijos), kiti juridiniai asmenys, verslo subjektai.
Paslaugos teikiamos tik sudarius sutartį su Registrų centru. Paslaugos yra mokamos.

Informaciją apie paslaugą rasite šioje nuorodoje.

Nuoroda į RC tvarkos aprašus čia.

Turto pirkimo–pardavimo būdas, vykdomas informacinių technologijų priemonėmis specialiojoje interneto svetainėje.