Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras

Registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik teismai, teisėtvarkos institucijos ir notarai. Duomenų subjektas turi teisę dauti NIRVAR duomenis ir pateiktų dokumentų apie save kopijas.
Duomenys iš NIRVAR gali būti teikiami:

IVN: Duomenų vartotojai jungiasi su paskirtu prisijungimo vardu ir slaptažodžiu prie programos, skirtos atlikti paiešką duomenų gavėjams, sudariusiems sutartis, adresu: https://www.registrucentras.lt/trps.

Senuoju XML: XML formatu teikiami duomenys Gyventojų registrui, VRK informacinei sistemai.

RC_Broker: Gavėjas gali teikti savo užklausas Teikėjo saityno paslaugomis tik iš fiksuoto išorinio IP adreso.

Sudarius duomenų teikimo sutartį, teikiami registro išrašai ir užsakomieji registro duomenų rinkiniai.
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys nėra vieši. Teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti registro duomenis turi teisę gauti antstoliai, advokatai, bankai, notarai bei kitos institucijos, nurodytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatuose.
 
Registrui pateiktų dokumentų kopijas teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti turi teisę gauti tik teismai ir teisėtvarkos institucijos.
 
Registro išrašus galite gauti šiais būdais:
Vyriausioji rinkimų komisija gauna duomenis iš Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tik apie tuos asmenis, kurių rinkimų teisė teismo sprendimu yra apribota.  Sprendimą asmenį pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar asmens civilinį veiksnumą apriboti tam tikroje srityje priima teismas.
 
Fizinis asmuo negali pateikti duomenų Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui (toliau – Registras). Duomenys į Registrą įrašomi remiantis Registro duomenų teikėjų pranešimais. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų teikėjai yra teismai, notarai, konsuliniai pareigūnai.
 
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka registre kaupiamus duomenis turi teisę gauti:
Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys ir informacija yra teikiami neatlygintinai:

Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašai yra rengiami, atliekant paiešką pagal šiuos kriterijus:

Duomenys apie asmenis, pripažintus neveiksniais arba ribotai veiksniais iki šio registro veiklos pradžios yra kaupiami ir saugomi registre. Lietuvos notarų rūmai, vadovaudamiesi Notariato įstatymo pakeitimo įstatymu perdavė Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrui duomenis apie asmenis, teismo pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki 2011 m. sausio 1 d.