Gyventojų registras

Gyventojų registro pažymą apie savo nepilnamečius vaikus galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

Fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, VĮ Registrų centrui turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
 
- prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
- prašomų pateikti duomenų apimtis;
- duomenų naudojimo tikslas;
- teisinis duomenų gavimo pagrindas;
Jeigu duomenų gavėjas prašo pateikti informaciją apie kitą asmenį ir tokia teisė nenustatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose, kartu su prašymu turi būti pateiktas duomenų subjekto sutikimas teikti jo asmens duomenis. Nesant minėto dokumento, duomenų subjektui gali būti siunčiamas raštas dėl sutikimo teikti jo asmens duomenis gavimo. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas nesutinka arba duomenų subjekto sutikimas negaunamas, informacija duomenų gavėjui neteikiama.
 
Pažymą apie istorinius savo deklaruotų gyvenamųjų vietų duomenis galima užsisakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą.
 
Informacija apie tai, kas turi būti nurodyta prašyme, pateikiama nuorodoje.
 
Informaciją apie prašymo pateikimo tvarką rasite čia.

 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą ar jos pasikeitimus yra išduodamos pateikus vienkartinį prašymą.
 
VĮ Registrų centro pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą yra išduodamos, pateikus vienkartinį prašymą. Informaciją apie tai, kas turi būti nurodyta teikiamame prašyme, rasite nuorodoje. Prašymo pateikimo tvarką rasite čia.
 
Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžius rasite nuorodoje.
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • prašomų pateikti duomenų apimtis;
Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad juridinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti atsakingo asmens pasirašytą laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:
  • įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;
  • asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (arba gimi
Fizinio asmens teisė gauti dokumentą su savo asmens duomenimis yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 1 punkte, todėl, teikiant prašymą dėl pažymos apie savo asmens duomenis gavimo, skiltyje Teisinis duomenų gavimo pagrindas turėtumėte įrašyti aukščiau nurodytą įstatymo nuostatą.

 
Gyventojų registre taisoma gimimo data ir suteikiamas naujas asmens kodas, jei asmens dokumente įrašyta gimimo data nesutampa su data, įrašyta gimimo liudijime. Duomenys taisomi asmens prašymu, kurio formą rasite čia.

Pažymėtina, kad faktai, patvirtinantys, jog asmuo yra gyvas, yra tvirtinami notaro, todėl dėl šio dokumento gavimo reikėtų kreiptis į minėtą subjektą.
 
Gyvenamąją vietą nuomojamame bute galima deklaruoti deklaravimo įstaigoje (seniūnijoje ar kitame savivaldybės padalinyje) arba internetu per e-valdžios vartų portalą. Kiekvienas asmuo  pildo atskirą deklaraciją asmeniškai. Nepilnamečio vardu deklaraciją pildo vienas iš tėvų ar globėjų. Deklaravimo įstaigoje galima deklaruoti pateikus nuomos sutartį. Jei nuomos sutartis terminuota, deklaruojama iki sutarties galiojimo termino.
Gyvenamosios vietos deklaracijas galima pateikti seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą ar kitame savivaldybės padalinyje, kuriam pavesta vykdyti šias funkcijas.
Prašyme dėl asmens duomenų teikimo turi būti nurodytas asmens, kurio duomenis prašoma pateikti, vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data (gimimo metai) arba asmens kodas. Šie duomenys reikalingi tinkamam ir vienareikšmiškam asmens identifikavimui Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų bazėje. Nepavykus to padaryti, duomenų gavėjui išduodama pažyma, kurioje nurodoma, jog be papildomų duomenų asmens nustatyti negalima.

Su Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.
Išsamią informaciją sutarčių sudarymo klausimais rasite nuorodoje.

Detalesnės informacijos maloniai prašome teirautis nurodytais kontaktais: 
 
  Kontaktai pasiteiravimui
Dėl sutarčių sudarymo ir
jų administravimo:
Rinkodaros ir sutarčių skyriaus vyriausioji specialistė Laura Romanovskaja 
Registruoti Gyventojų registro IVN vartotojai turi jungtis internetiniu adresu www.registrucentras.lt skiltis Gyventojų registras paskyra Paslaugos registruotiems vartotojams/ Išorinių vartotojų naršyklė (IVN). Informuojame, kad naudojantis naujausiomis „Mozilla Firefox“ ir Google „Chrome“ naršyklės versijomis, neveikia išorinių vartotojų naršyklės (IVN) paslauga. Rekomenduojame naudoti „Internet Explorer“ naršyklę.
1. Deklaracijas internetu gali pateikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai.
2. Asmuo turi patvirtinti tapatybę el. parašu, per bankų internetines sistemas ar kitomis e-valdžios vartuose nurodytomis priemonėmis.
3. Adresas turi būti tikslus – su gatve ir namo (korpuso, buto ar patalpos) numeriu (numeriais).
4. Jei gyvenamąją vietą deklaruoja ne savininkas (bendraturtis), savininko (bendraturčių) sutikimas turi būti patvirtintas internetu. Savininkas (bendraturčiai) turi atitikti 2 sąlygą.
Gavus prašymą Gyventojų registro pažymai ar išrašui parengti, dokumentai parengiami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Tais atvejais, kai būtina gauti papildomus duomenis ar dokumentus informacijai parengti, terminas gali būti pratęstas papildomai 20 darbo dienų.

Pažymos skubos tvarka parengiamos per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos tik tuo atveju, kai duomenų gavėjo prašomi Gyventojų registro duomenys yra teisingi ir išsamūs bei kartu su prašymu yra pateikti visi reikalingi dokumentai ir duomenys.
Asmens duomenys iš Gyventojų registro teikiami vadovaujantis duomenų teikimo sutartimis, kuriose dažniausiai  pavardės yra teikiamos tokios, kokios yra įrašytos galiojančiuose asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose (pase, asmens tapatybės kortelėje, leidime gyventi), todėl turite turėti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame įrašyta naujoji pavardė.